Начало / Новини / Новини и събития / Първи успешни стъпки отбеляза проектът за изграждане на Център за компетентност в областта на чистите технологии

   
Първи успешни стъпки отбеляза проектът за изграждане на Център за компетентност в областта на чистите технологии

Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане на Център за компетентност (Clean&Circle), представи напредъка си на втора разширена среща на Управителния съвет, която се състоя на 23 юли 2018 г. в Биологическия факултет на Софийския университет.

Проектът Clean&Circle е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата му стойност е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране.

Основната цел е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Clean&Circle включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории.

1

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

На срещата на Управителния съвет присъстваха водещи изследователи от осемте партньорски организации по проекта. Сред тях бяха представители на петте факултета на Софийския университет, които участват в проекта – Биологически факултет, Физически факултет, Факултет по химия и фармация, Факултет по математика и информатика и Геолого-географски факултет, както и представители на останалите бенефициенти: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология - БАН; и Фондация "Клийнтех България".

Координаторът на проекта, проф. Яна Топалова от Биологическия факултет на Софийския университет, представи информация за основните действащи документи по проекта и необходимите за изготвяне, за напредъка в назначаването на екипите за управление и изпълнение, както и за предстоящите задачи в този процес.

2

На срещата бяха отбелязани и първите резултати, свързани с успешното изпълнение на дейностите по публичност и визуализация, заложени в Комуникационния план.

Екипът за управление на проекта представи график за обществените поръчки, групирани по видове, както и график за хода на научните дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение. Беше обърнато внимание на конкретните задачи, които трябва да изпълнят партньорите с цел плавно и хармонизирано протичане на дейностите. Представена беше и информация за начините, реда и времевите интервали на отчитане на работата на членовете на екипите за управление и изпълнение.

Водещите изследователи по партньори представиха информация за развитието на научните и организационно-административните дейности в партньорските организации.

cleancirlcle_logo