Начало / Новини / Новини и събития / Обществено обсъждане на идеен проект за Закон за движение по пътищата и проблеми, свързани с безопасността на движението

   
Обществено обсъждане на идеен проект за Закон за движение по пътищата и проблеми, свързани с безопасността на движението

В 272-ра аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя обществено обсъждане на идеен проект за Закон за движение по пътищата и проблеми, свързани с безопасността на движението. Организатори на събитието бяха Софийският университет и Институтът за пътна безопасност.

На събитието присъстваха зам.-ректорът на Алма матер доц. Юрий Кучев, председателят на Управителния съвет на Института за пътна безопасност Румен Вуцов, деканът на Юридическия факултет проф. Сашо Пенов, професорът по административно право Димитър Костов, председателят на Студентския съвет Георги Гълъбов, Димитър Байрактаров, бившият вътрешен министър Румен Петков, Гроздан Караджов, бивш председател на Комисията по транспорт и съобщения, бившият началник на Столична пътна полиция Богдан Милчев, докторанти, студенти, експерти и граждани.

Дискусията бе открита от доц. д-р Юрий Кучев, който беше модератор на събитието. Той отбеляза, че всеки ежедневно се натъква на съобщения за нарушения на Закона за движение по пътищата. Доц. Кучев отбеляза, че само за период от една седмица от МВР са регистрирани 17121 нарушения на правилата за движение, като само за месец юли 2017 г. има 164 тежки катастрофи, при които са загинали 10 души, а пострадали 231-ма. „Независимо дали причината е в невниманието, непредпазливостта, неправилното шофиране или неспазването на правилата за движение, резултатът води до повишен пътен травматизъм“, изтъкна заместник-ректорът.

1

Доц. Кучев посочи, че България е на едно от челните места в света по брой загинали от пътно-транспортни произшествия на глава от населението и добави, че с настоящата дискусия в Алма матер се поставя началото на серия обществени обсъждания на проблемите, свързани с безопасността по пътищата. „Университетът е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истина и познанието. Включването на академичната общност в дебати и внедряването на научни разработки в областта на безопасността по движението по пътищата ще допринесе за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм в страната и ще въведе ред по пътищата“, изтъкна той.

Председателят на Управителния съвет на Института по пътна безопасност Руслан Вуцов заяви, че според екипа на Института не е възможно да бъде променена цялата система, ако не се работи във всички посоки. Институтът поема ангажимент всичко, казано на обсъждането, както и всичко, получено в писмен или електронен вариант, да бъде издадено в специално издание, разпространено публично и връчено на членовете на комисиите, които гласуват и приемат нормативните документи.

Надявам се, че от днешната среща позитивните и положителни предложения ще бъдат чути и от хората, които взимат решения, до толкова, доколкото една сложна материя, какъвто е настоящият закон, ще може да сложи обща рамка, която да промени средата“, добави още Вуцов.

6

В презентацията си той отбеляза, че през последните години държавата полага огромни усилия да ограничи жертвите вследствие на пътнотранспортни произшествия, но все още не може да се постигне желаният резултат. Според експертите на Института, проблемът се дължи на три основни фактора: липсата на ясно изразена държавна политика по отношение на безопасността по пътищата; достатъчно ефективното законодателство, което да е съобразено с международните стандарти за управление на системата за безопасност по пътищата и отсъствието на системен подход за прилагането им.

Възможно решение на проблема, според Института за пътна безопасност, е създаването на държавен орган за управление на безопасността на движение по пътищата. Функциите на тази институция би следвало да са: разработване на единна и координирана държавна политика; разработване и контролиране изпълнението на националните и регионални програми; периодичен одит на дейността на всички отговорни държавни институции; разработване на критерии и стандарти за безопасност на движението; участие в разработването на подзаконовите нормативни актове към Закона; въвеждане на единна информационна система като механизъм за управление и анализ на проблемите, политиките и услугите в сектора; организиране на научно-изследователска мрежа и други.

4

По отношение на Закона за движение по пътищата, Вуцов посочи необходимостта от привеждането му в съответствие с международните стандарти и с възможностите за управление на риска. Според експертите от Института, основните задачи, които новият закон трябва да реши, са унифициране в максимална степен на въпросите по администрирането на системата и съставящите я елементи, като децентрализира управлението и изгради мрежова архитектура на системата за управление на безопасност по пътищата.

Също така, новият закон би трябвало да изключи функционалното дублиране на отделните институции с отношение към този проблем. Законът трябва изчерпателно да определи ясно и еднозначно представителя на изпълнителната власт, имащ право да събира и анализира информацията, като поставя цели и задачи на звената, отговорни за безопасността.

3

Според Вуцов, това само част от задължителните условия за ограничаване на щетите от пътно-транспортните произшествия. Общият закон трябва да легитимира отделните организации, да определи компетенциите им, като в специалните закони би трябвало да се доуточни дейността им и съобразно техните специфични задължения и задачи.

Важни коментари по наболелите проблеми на пътната безопасност направи и Георги Гълъбов, председател на Студентския съвет на Софийския университет и член на Института за пътна безопасност. Според него, необходимостта от предприемането на решителни законодателни мерки не следва единствено от рекордните данни в статистиката за произшествията и жертвите по пътя, но и от липсата на контрол върху изпълнителната власт (какви са нейните задължения и качеството на изпълнението им) и от хаоса в правната уредба по прилагането на предписанията за пътната безопасност.

9

Според експертите на Института за пътна безопасност не би трябвало да се върви по пътя на радикалната промяна на законодателството, а към усъвършенстване на настоящата уредба, посредством използването на добрите практики до момента и приемането на по-ефективни и модерни решения на въпросите за безопасността на пътищата.

Гълъбов представи пред присъстващите и част от негативните предпоставки, довели до разгръщането на проблема през последните години. Настоящият Закон за движение по пътищата, приет 1999 г., досега е изменян и допълван 75 пъти, като последните три редакции са от началото на 2018 г. По думите му, неговата очевидна неефективност и незавършеност е заложена от законодателя, който не установява единен правилник за приложение на общите предписания, а още от самото начало отваря възможност за всяка от заложените в него мерки да се приемат отделни наредби, неустановени изрично при приемането на закона, а включвани впоследствие, без да минават през разглеждане и одобрение на МС.

Предложението на съставената през 2017 г. междуведомствена комисия за едно чисто механично разделяне на закона на три отделни части – Закон за движение по пътищата, Закон за пътните превозни средства и Закон за водачите на превозни средства – категорично няма да доведе до ефективно решаване на съществуващите проблеми, а напротив, ще задълбочи хаоса в системата, изтъкна Гълъбов. По-належащо би било създаването на експертно обоснован кодекс за безопасност на пътищата, който да обобщава цялата материя по проблематиката, за да не се стига до противоречия между отделните наредби и правилници, например да не е ясно какви точно са правилата и кой носи отговорност за неспазването им, отбеляза председателят на Студентския съвет.

7

В изказването си той се спря и на необходимостта от въвеждането на термина „системен нарушител“ спрямо участниците, нарушаващи правилата многократно и създаващи предпоставки за ПТП, които към момента се наказват еднакво с извършителите на еднократни, далеч по-малки нарушения от типа неправилно паркиране. Това дава възможност на „системните нарушители“ да погазват правата на всички останали участници в движението.

Деканът на Юридическия факултет проф. Сашо Пенов благодари на отзовалите се на инициативата и отбеляза, че темата вълнува и много от студентите на факултета. Той заяви, че от анализа на нормативната уредба е установил, че законът се състои от над 190 текста и по думите му, няма човек който да може да възпроизведе текстовете на закона, още по-малко допълнителните разпоредби.

11

Деканът изтъкна, че приветства идеята да се анализират текстовете на закона, които не уреждат материята, пряко свързана с движението по пътищата и добави, че уредбата подлежи на усъвършенстване и трябва кодексът да не смесва материя, която е от компетентността на различни органи.

По думите му, основната тема, която вълнува, е прилагането на санкционните разпоредби. В закона са предвидени два вида санкции – освен глобите, сега актуални са принудителните административни мерки, изтъкна проф. Сашо Пенов и добави, че според него конкретните мерки трябва да са насочени към това да се усъвършенства уредбата на принудителните административни мерки и административно-наказателната отговорност, стига тя да е ефективна.

Деканът отбеляза още, че с колегите му ще сътрудничат с експертиза за създаването на нов закон, като се определят ясно правомощията, компетенциите и се разграничи онази материя, която би трябвало да е ясна и разбираема от всички.

Предложенията, върху които се обединиха експертите по време на дискусията са за създаване на звено, което да носи общата отговорност за БДП; нова административна процедура, разписана в новия Закон, за съставяне на актове, връчване на НП и заплащане на глобите; новият Закон да изразява философия, въздействаща на системния нарушител; разделянето на сега действащия закон на три нови закона да бъде временна мярка до изготвяне на Кодекс за безопасност на движението по пътищата; изготвянето на Кодекса да бъде възложено на новосъздадения орган.

5

Може да видите видеозапис от събитието тук .