Начало / Новини / Новини и събития / Нова бакалавърска програма „Религията в Европа“

   
Нова бакалавърска програма „Религията в Европа“

Богословският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще приема за първи път тази година за обучение студенти-бакалаври по две специалности – по „Теология“ и по изцяло новата програма „Религията в Европа“.

Специалността е насочена към подготовката в два профила на специалисти в областта на трите монотеистични религии – християнство, ислям, юдаизъм, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на Европа през вековете. Целта е обучаваните да придобият солидни познания за тях в сравнително-богословски план, което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа

Бързите процеси на глобализация и особено последните събития, свързани с бежанския поток през Балканите и със засиления миграционен процес в рамките на Европейския съюз, налагат потребността от усвояване на знания за традиционните за Стария континент религии и за разпознаване на опасностите от различни злоупотреби с тях, като се търси превенция от религиозния радикализъм във всичките му антихуманни измерения. Свидетели сме, че подценяването и дори пълното отричане на ролята на религията в личния и обществен живот води до слаба имунна система на обществото спрямо духовните предизвикателства на глобализма. Насърчаването на разбирателството между етноси, раси и култури в Европа е фундаментална ценност, която очертава все повече и религията като важен фактор в живота на иначе секуларизираната постмодерна цивилизация. Религията е не само интимно чувство, но култура, традиция, начин на живот, манталитет, поведение. Различните европейски народи по различни модели осъществяват религиозното образование на младите поколения. Успешните общества и личности са религиозно грамотни. Няма национален или интелектуален елит без познания за традиционните видове религия в съответната държава, регион, континент.

Разпознаването на религиозната идентичност и възможностите за влизане в мирен диалог между законово регистрираните вероизповедания в една страна е от голямо значение за сигурността и стабилността на цялото общество. Превенцията от тероризма и фундаментализма с религиозно оправдание е възможна по пътя на придобиване на знания за традиционните вероизповедания. Изследователските подходи към религията и различните вероизповедни формули и вярвания ще въоръжат завършващите новата специалност „Религията в Европа“ със специфични и перспективни познания за работа в европейските институции, държавната администрация, общинските организации, културните сдружения, икономическите звена във фирми и социални учреждения, медии, партии, системи за сигурност и отбрана и др.

Често по-доброто разбиране дори на собствената религиозна традиция трябва да мине и през един сравнителен богословски подход, оттласквайки се от чуждите и различни мисловни системи и вярвания. Специалността „Религията в Европа“ предлага именно такова обучение в условията на сравнително богословие и на критичен диалог между трите монотеистични религии на континента – християнство, ислям, юдаизъм. С новата специалност, Богословският факултет на Софийския университет си поставя за цел да израсне като експертен център за изучаване на религиозните традиции на Европа и Балканите, така както в момента е авторитетно и важно звено от православното богословско образование в България. По този начин религиозно грамотните българи ще могат да допринесат за развитието и сигурността на страната ни в един изменчив и нестабилен свят, както и ще бъдат неоценими специалисти по въпроса за мястото на религията в обединена Европа.

Основната част от преподавателите в новата специалност са от Богословския факултет на Софийския университет, но са привлечени и някои външни учени и преподаватели по заложените в учебния план предмети. Задължителните дисциплини осигуряват задълбочена академична, теоретическа, практическа и езикова подготовка с оглед на работата със свещените текстове на изучаваните религии. Предлага се и богат набор от избираеми дисциплини, чрез които обучаваните разширяват и надграждат знанията и уменията си. Обучението завършва с държавен изпит по специалността.

За академичната 2016/2017 година ще се приемат за обучение в новата специалност „Религията в Европа“ само студенти в задочна форма на обучение. От следващата 2017/2018 година ще бъдат приемани студенти и в редовна форма на обучение, държавна поръчка.

Приемът ще се извършва основно с оценки от държавните зрелостни изпити по следните предмети: Български език и литература; История на България / История и цивилизация / Философски и социални науки / Философски цикъл; Английски език; Немски език; Френски език; Испански език; Италиански език; Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършилите средно образование преди 2008 година.

Подаването на документи за кандидатстване става до 20 май 2016 година в Софийския университет. Повече подробности могат да бъдат намерени на адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2