Начало / Новини / Новини и събития / Млади журналисти от ФЖМК представиха успешни научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

   
Млади журналисти от ФЖМК представиха  успешни научни проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

Съвместно събитие на Фонд „Научни изследвания“ в партньорство с Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет събра представители на медиите – настоящи и бъдещи журналисти, техните преподаватели, научната общност и участници от неправителствения сектор. Те участваха в представяне на два успешни научни проекта, финансирани от ФНИ, чрез материали, подготвени от млади журналисти – докторанти, млади учени и специалисти по връзки с обществеността.

Събитието откри деканът проф. д-р Теодора Петрова, която представи съвместната инициатива и ролята на журналистиката за комуникацията на науката. Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“, благодари на ръководството на Факултета по журналистика и масова комуникация и наблегна на ролята на връзката между науката и обществото, особено по отношение на информацията за резултатите от научните изследвания.

4

Снимки: Фонд "Научни изследвания"

„Необходимо е да дадем сериозен тласък научните постижения, изследвания и резултати да могат да достигнат до публичната сфера и да формират общественото мнение“, подчерта и проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан по учебната дейност и ръководител на Катедра “Комуникация, връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов от Института за изследване на обществата и знанието към БАН приветства инициативата и говори за комуникацията на науката и защо днес обществото има остра нужда от адекватен образ на науката. Факултетът по журналистика и масова комуникация и Фонд „Научни изследвания“ вече работят по създаването и въвеждането на лекционен курс, който ще отговори на това предизвикателство.

Основна част от събитието включваше също дискусия и коментари от млади журналисти – студенти, млади учени и докторанти, които представиха успешните научни проекти, финансирани от ФНИ. Официален гост бе и Мила Миленова, член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

3

В рамките на събитието бе представен проектът „Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“ с ръководител проф. д-р Стефан Цаковски от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В резултат на дейностите по проекта са установени и картографирани пет фактора („планински“, „геогенен“, „рудни залежи“, „недостиг на хранителни елементи“ и „живак“), които са приети като отговорни за качеството на почвите от Националната мрежа за почвен мониторинг. Определени са фоновите концентрации на някои потенциално токсични елементи, които очертават специфичната в сравнение с другите страни от Южна Европа геохимия на България. Картографирането на съдържанията на потенциално токсичните елементи определя приоритетни области за бъдещи изследвания и оценки. Определени са факторите, които контролират трансфера и биодостъпността на потенциално токсични елементи в района на Златица – Пирдоп.

Другият представен проект бе „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ с ръководител доц. д-р Добринка Стойкова от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), като проектът представи от доц. д-р Румелина Василева.

5

Целта на проекта е да се обобщи международния и български опит в издаването на научни изследвания и в развитието на техните автори в условията на съвременното общество на знанието при отчитане на наукометрични и социално- икономически показатели от тяхната публикационна активност. Наръчник за успешно публикуване па български автори в списания с импакт фактор, обучение за цитатно търсене в Web of Science, Google Scholar, SCOPUS.