Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство“

   
Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство“

В Софийския университет започна Международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство“. Двудневният научен форум бе открит в 272-ра аудитория. Той е посветен на 50-годишнината от влизането в сила на действащия Наказателен кодекс на Република България - 1 май 1968 г.

Конференцията е организирана от Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е поредното събитие в рамките на установена от 2014 г. традиция катедрата да бъде домакин на научни форуми, чрез които се отбелязват значими за наказателноправната наука събития. В нея участие са заявили 17 чуждестранни учени от водещи университети в Германия, Швейцария, Полша, Сърбия, Македония, Албания, Украйна, Азербайджан, Гърция и др., както и повече от 25 учени от български университети. В рамките на петте работни панела ще бъдат представени научни доклади и ще бъдат проведени дискусии по множество теми в областта на наказателното право, наказателнопроцесуалното право и криминалистиката.

w-8

На откриването на конференцията присъстваха министърът на правосъдието г-жа Цецка Цачева, председателят на Правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, Иванка Которова, национален член от страна на България в Евроюст и други.

w-6

Конференцията бе открита от ръководителя на Катедра „Наказателноправни науки“ проф. д-р Пламен Панайотов. Той поздрави всички, благодари на участниците в конференцията, както и на колегите, участвали в подготовката й. Проф. Панайотов изрази удовлетворението си, че провежданите от Катедрата по наказателноправни науки конференции по актуалните проблеми на наказателното право се превръщат в традиция. По думите му, темата на настоящия форум дава възможност да бъдат споделени и дискутирани мненията на участниците по различни съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство, които не са малко. Всички доклади, научни съобщения, както и приветствията от официалните гости на конференцията, ще бъдат публикувани в сборник, добави проф. Панайотов, който пожела успех на всички участници.

Деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов поздрави участниците от името на деканското ръководство и посочи, че в своята 125-годишна история Юридическият факултет на Софийския университет се е утвърдил като водещо място за българската правна наука. Деканът изтъкна, че съществен принос за престижа на факултета има Катедрата по наказателноправни науки. „Това е катедра, в която са създадени първите учебници в България по наказателно право, създадени са научни изследвания, които са очертавали и ще очертават в бъдеще перспективите на българската наказателно-правна наука, включително и в контекста на членството на България в Европейския съюз“, каза проф. Пенов и припомни, че в Юридическия факултет са обучени и хиляди специалисти, които прилагат българския наказателен кодекс.

w-7

По думите му, темата на конференцията подчертава признателността и приемствеността на академичния състав на Юридическия факултет спрямо нормотворческата дейност на български учени – специалисти от практиката, създали действащия Наказателен кодекс.

Защитата на личността и правата на гражданите е основното във философията на всяка една разумна наказателно-правна политика, неподвластна на политическата конюнктура и на популизма“, каза още в приветствието си проф. Пенов, който изрази радостта си, че Юридическият факултет е място, което се очертава като обединяващ фактор за специалисти от практиката, науката и не само от нашия факултет, а и от други факултети, където могат да се дискутират важни за обществото теми в областта на правото.

В приветствието си министърът на правосъдието г-жа Цецка Цачева посочи, че научните форуми, организирани от Юридическия факултет и посветени на развитието на наказателното законодателство в България, са изключително ценни и актуални. Тя изрази надеждата си, както и до сега, така и в бъдеще те да допринасят с идеи и предложения за усъвършенстване на регламентацията на наказателното право.

w-10

В изказването си тя изтъкна, че 50 години не са дълъг период от време за фундаментален закон като българския наказателен кодекс. За своето съществуване той е преживял важни исторически промени от политическо и икономическо естество и е успявал да се адаптира към реалностите чрез многобройни изменения и допълнения. Цецка Цачева подчерта, че през последните десетилетия националната наказателно-правна уредба е била силно повлияна от паралелното въздействие на два важни фактора - новите форми на престъпна дейност предимно с трансграничен характер и впечатляващото разширяване на наказателно-правната компетентност на ЕС.

Развитието на наказателно-правната уредба е еволютивен процес, изтъкна Цачева и посочи, че може би вече е назрял моментът да се отчетат принципите и ценностите на съвременното общество наред с националната специфики и реалностите, в които живеем. По думите й, неслучайно преобладаващата част от промените в Наказателния кодекс през последните години са именно във връзка с гарантиране на адекватното прилагане на правото на ЕС. Според министъра на правосъдието, с основание може да се твърди, че развитието на наказателния кодекс е стимул за развитието на националното законодателство.

w-23

По думите на министъра на правосъдието, изработването на нов наказателен кодекс би следвало да се основава на нова концепция за наказателната политика, а новата концепция е необходима поради настъпили промени в престъпната среда и новите предизвикателства в борбата с престъпността в национален, европейски и международен план.

Цецка Цачева изтъкна, че научният форум е посветен именно на тези предизвикателства – превенцията на престъпността, защитата на жертвите от престъпления, наказателната отговорност на непълнолетните, трафика на хора и нелегалната емиграция, борбата с корупцията, правото на справедлив процес пред независим съд, киберпрестъпността и други. Бъдещето на националното ни право е тясно свързано с развитието на европейското право, посочи Цачева и отбеляза, че това е сериозно предизвикателство и трябва да участваме активно в бъдещи форми на засилено сътрудничество в тази сфера.

В края на изказването си министър Цачева пожела успех на конференцията и изрази увереността си, че ще се чуят ценни идеи, които законодателят да претвори в обективно право.

Участниците в конференцията бяха приветствани и от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и от председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

w-5

Научният форум продължи с доклади на представители на българската и чуждестранна научна общност. Сред темите са специалните мерки за превенция на извършването на сексуални престъпления срещу деца; предизвикателствата и необходимостта от нови подходи пред противодействието на икономическите и финансовите престъпления; съвременната наказателна реакция по отношение на организираната престъпност; обзор на законодателните концепции и съдебните практики по прилагане на най-тежките наказания в България след 1950 г. и други.

Програма