Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет прие промени в таксите за обучение в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2018/2019 г.

   
Академичният съвет прие промени в таксите за обучение в част от факултетите на Софийския университет през учебната 2018/2019 г.

На заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Академичният съвет на Университета прие промени в годишните такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти за някои специалности в част от факултетите на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

Промяната в годишните такси се отнася единствено за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2018/2019 година. Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2018/2019 година.

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в седем от факултетите – Факултета по начална и предучилищна педагогика, Историческия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Медицинския факултет, Биологическия факултет, Факултета по математика и информатика и Факултета по класически и нови филологии. За три от специалностите във Факултета по класически и нови филологии таксите се намаляват. Намаляват се таксите и в Богословския факултет, в някои специалности на Факултета по химия и фармация и във всички специалности на Физическия факултет в ОКС „бакалавър“.

Закръгляват се към кръгли числа таксите на докторантите и специализантите, в резултат от което някои се намаляват, други се увеличават, като промените са в рамките на няколко лева (например от 308 на 300 лв, от 924 на 920 лв, от 693 на 690 лв., от 1478 на 1500 лв.).

Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2018/2019 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Академичният съвет реши да бъде намалена годишната такса за обучение на студенти редовно обучение, ОКС „бакалавър“, приети в специалност:

- „Статистика“ (Факултет по математика и информатика) от 800 лева на 640 лева;

- „Педагогика на обучението по…“ химия и английски език (Факултет по химия и фармация) от 400 лева на 200 лева;

- „Педагогика на обучението по…“ химия и информатика (Факултет по химия и фармация и Факултет по математика и информатика) от 400 лева на 200 лева;

- „Педагогика на обучението по…“ учител по природни науки в основна степен на образованието (Физически факултет) от 400 лева на 200 лева;

- „Религията в Европа“ (Богословски факултет) от 560 лева на 500 лева;

- „Теология“ (Богословски факултет) от 560 лева на 500 лева;

- „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ (Факултет по класически и нови филологии) от 690 лева на 600 лева;

- „География“ (Геолого-географски факултет) от 800 лева на 640 лева;

- „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Инженерна физика“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Комуникационна и физична електроника“, „Медицинска физика“, „Оптометрия“, „Физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“ (Физически факултет) от 750 лева на 200 лева;

- „Ядрена химия“ (Факултет по химия и фармация) от 750 лева на 200 лева.

Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Академичният съвет прие увеличение на годишната такса за обучение на студенти ОКС „бакалавър“ редовно обучение, приети в специалност:

- „Регионално развитие и политика“ (Геолого-географски факултет), „Стопанско управление“ (Стопански факултет) и „Публична администрация“ (Философски факултет) от 420 лева на 460 лева;

- „Неформално образование“ и „Педагогика“ (Факултет по педагогика) от 485 лева на 530 лева;

- „Международни отношения“ и „Право“ (Юридически факултет) от 739 лева на 800 лева;

- „Психология“ (Философски факултет) от 560 лева на 600 лева;

- „Филология“ (Факултет по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии“) от 590 на 600 лева.

Академичният съвет реши да бъде намалена годишната такса за обучение на докторанти, зачислени в следните факултети:

- Богословски факултет – задочно – от 1 000 лева на 650 лева;

- Факултет по химия и фармация – редовно – от 1594 лева на 900 лева;

- Факултет по химия и фармация – задочно – от 600 лева на 500 лева.