Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Надя Пейчева Златева – Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Надя Пейчева Златева на тема “Вариационен анализ: методи и приложения” за присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика (Изследване на операциите)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Надежда Рибарска

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Михаил Кръстанов

проф. д-р Надежда Рибарска

проф. д-р Николай Живков

 

Становища:

акад. проф. дмн Петър Кендеров

акад. проф. дмн Ст. Троянски

проф. дмн Румен Малеев

проф. д-р Людмила Николова