Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Управление и развитие на човешките ресурси

   

Управление и развитие на човешките ресурси

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител на програмата: проф. д.ик.н. Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Администратор на програмата: доц. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/, както следва:

  • Първи етап – от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: https://bit.ly/КМК-23-БМ-СУ-УРЧР, съответно на:

  • За първи етап – на 21 юли 2023 г.
  • За втори етап – на 15 септември 2023 г.
  • За трети етап – на 29 септември 2023 г.

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1250 лв.

 

Информационни срещи за МП „Управление на човешките ресурси

Кандидатите за прием имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на проф. д. ик. н. Желю Владимиров и доц. д-р Иванка Михайлова по време на онлайн информационните срещи в Microsoft Teams, които ще се проведат в рамките на кандидат-магистърската кампания.

Първата информационна среща ще се проведе на 4 юли (вторник) 2023 г. от 18:30 до 19:30 часа.

Втората информационна среща ще се проведе на 5 септември (вторник) 2023 г. от 18:30 до 19:30 часа.

Линкът за присъединяване към срещите е: https://bit.ly/HRMD-23-24

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси” е предназначена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

Програмата се предлага в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър.

Продължителността на обучението е два семестъра и обхваща:

  • Базова задължителна подготовка – базови задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Управление и развитие на човешките ресурси;
  • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в една от предлаганите специализации: „Развитие на човешкия капитал“, „Стратегическо развитие“ и „Иновации и предприемачество“.

Студентите със завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8 Икономика, задължително избират две подготвителни дисциплини – „Основи на управлението“ през първия семестър и „Управление на човешките ресурси“ през втория семестър.

Предвидена е възможност за изучаване на допълнителни дисциплини във факултативна форма.

Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

Завършилите програмата получават квалификация „Магистър по Управление и развитие на човешките ресурси“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси” могат да се реализират като: ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като мениджъри по човешките ресурси, като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори мениджъри по човешки ресурси и изявени експерти от компании партньори като А1, Experian, Ingram Micro, Hill International, Musala Soft, Pontica Solution и други.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

 

Архив на учебните планове:

Изменение и допълнение на учебния план