Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / 120 години катедра „Икономика“ – учебник и учебно помагало „Макроикономическа теория и политика“

   

15.12.2022

 

Като част от инициативите за отбелязване на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“, доц. д-р Димитър Златинов, с финансовата подкрепа на Стопанския факултет, разработи и публикува в електронен вариант учебника и учебното помагало „Макроикономическа теория и политика“, предназначени за студентите бакалаври и магистри от факултета.

Целта на учебника „Макроикономическа теория и политика“ е да запознае сту­дентите с основните модели за функциониране на икономиката в рамките на затво­рено и отворено стопанство, базовите макроикономически показатели и методите за тяхното измерване, механизма за постигане на макроикономическо равновесие и причините и последиците от цикличното развитие на икономиката. В учебника се поставя акцент върху целите, инструментите и ефектите от провеждането на макроиконо­мическа политика и представянето на същността и възможностите за използване на кейнсианския и неокласическия подход за макроикономически анализ в краткосро­чен и дългосрочен план.

Untitled design

Учебното помагало „Макроикономическа теория и политика“ цели проверка на знанията и запознаване с основните теоретични постулати в областта на макроикономическия анализ, изложени в учебника със същото наименование. Първите четири теми са свързани с терминологично въвеждане на понятия от областта на макроикономиката, обуславяне на връзките и зависимостите между тях и очертаване на ролята на макроикономическата политика, а в последната тема се представят кейнсианският и неокласическият подход за моделиране и изследване на макроикономическите процеси. Разработените задания за практическа работа на студентите позволяват развиване на умения за макроикономически анализ и оценка на провежданата политика от правителството и централната банка в различни периоди.

Untitled design(1)

Двете издания са със свободен достъп и отразяват натрупания над 10-годишен опит на автора при преподаването на макроикономика в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина. Кулминацията на честванията беше на 21 октомври 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“, когато беше представена и колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“.