Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира кандидати за длъжността „ОРГАНИЗАТОР СЪБИТИЯ“ в Дирекция “Научноизследователска и развойна дейност”

   

06.06.2018

 

logo

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

 

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

набира кандидати за длъжността

 

„ОРГАНИЗАТОР СЪБИТИЯ“
в Дирекция “Научноизследователска и развойна дейност”

 

Кратко описание на длъжността:
Осъществява провеждането на събития, свързани с развитието на дружеството при изпълнението на проект „Научно-технологичен парк“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-С0001 по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Организира и координира услуги, свързани с провеждане на конференции, семинари, обучения, форуми, изложения, интерактивни демонстрации, специални представяния и други подобни по процедура BG161PO003-1.2.05 и BG16RFOP002-1.003 „Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“.

 

Основни задължения:
- Предлага и организира адекватни за развитието на дружеството събития, които ще спомогнат за привличането на инвеститори, поддръжници и устойчив позитивен имидж сред професионалистите и масовата общественост, като избира иновативни теми, подход, участници и лектори/презентатори;
- Отговаря за събитията, като координира следните дейности – изграждане на точна концепция, осигуряване на интересни теми и лектори, места, зали, техническо оборудване, настаняване, хранене, транспорт, визуално оформление, промоционални материали, специални програми за участниците и други елементи, важни за цялостта на събитието;
- Администрира, координира, упражнява мониторинг и пряк контрол на дейности, включващи провеждане на конференции, семинари, обучения, форуми, изложения, интерактивни демонстрации, специални представяния и други, възложени на подизпълнители съгласно ЗОП;
- Съблюдава ефективната реализация на маркетинг стратегията на дружеството – от идейно ниво, през нейното поетапно развитие до финалното ѝ имплементиране;
- Участва в събития, организирани в Инкубатора и Форума;

 

Изисквания:
- Висше образование в областта на социалните, стопанските и правни науки;
- Професионален опит: минимум 3 години стаж в областта на маркетинг, работа с медии или организиране на събития;
- Презентационни и комуникационни умения;
- Добро владеене на английски език;
- Компютърна грамотност: програми за презентации, MS Office, или еквивалент.

 

Предимства:
- Ползването на втори чужд език;
- Умения за работа с програми като Photoshop, CorelDRAW .

 

Необходими документи за кандидатстване:
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие от референции от участие в организацията на събития;
- концепция за организиране и провеждането на еднодневна конференция с международни участници по тема, близка до СТП (не повече от 2 стр.);
- копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати, доказващи покриване на изискванията за настоящата позиция.

 

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;
E-mail:office@sofiatech.bg;

 

Краен срок за подаване на документи: 12.06.2018 г.

 

За повече информация: Паола Петкова, Офис мениджър, 0889 900 620.

 

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

 

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.
prilozhenie-1-deklaratsiya-saglasie