Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / ПРЕССЪОБЩЕНИЕ - Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2019/2020

   

07.11.2019

 

1

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фондация „Подкрепа за образование” обявява конкурс за стипендианти – 2019/2020

 

София, 6.11.2019 г.

 

За учебната 2019/2020 г. Фондация „Подкрепа за образование” ще предостави годишни стипендии на 5 студенти, в размер на 2000 лв. всяка. Стипендиите са в следните образователни направления:

• Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Право”. Средствата са дарени от „Евролекс България”.

• Годишни стипендии за двама студенти, обучаващи се в специалност „Финанси” или «Икономика». Средствата са дарени от „Инфрапроект консулт” ЕООД и от физическо лице.

• Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Топлотехника”. Средствата са дарени от „Метроконсулт БГ” ЕООД

• Годишна стипендия за един студент, обучаващ се в специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. Средствата са дарени от БИАС-М ЕООД.

 

Срокът за кандидатстване е до 16.11.2019 г. включително.

 

Право на кандидатстване имат младежи, ненавършили 26 години, които са в неравностойно социално положение и са студенти след първи курс, редовна форма на обучение през учебната 2019-2020 г. по държавна поръчка във висше учебно заведение в Република България.

 

Изискванията към кандидатите са следните:

  • среден успех не по-нисък от много добър (5,00);
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
  • да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или тежко болен член на семейството или настойник;
  • да имат доказан с документи месечен доход под 560 лв. на член от семейството;
  • студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия.

 

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия са следните:

  • Молба – Заявление по образец – може да бъде изтеглена от сайта на Фондацията или получена в офиса на организацията.
  • Документ (уверение) за завършена текуща учебна година с указан успех от предходната и изрично отбелязана формата на обучение;
  • Копие от документ за самоличност;
  • Копие от Удостоверение за раждане;
  • Служебна бележка за доходи на родителя/настойника за последните 12 месеца, издадена от работодателя на родителя/настойника или Декларация за доходи на родителя или настойника за последните 12 месеца, подписана от родителя или настойника.

 

За безработни родители се представя документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от НОИ / РУСО/. За безработни се признават само редовно регистрираните в бюрата по труда.

 

До 1 декември 2019 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти, след което ще ги покани на събеседване и ще подпише договор с всеки от тях.

 

Документи се подават на адрес:

Фондация „Подкрепа за образование“

Район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Голаш“, №12, гр. София 1111

или сканирани на eлектронен адрес: office@sefbg.com.

 

За повече информация за стипендиите, моля вижте страницата „Условия” и „Кандидатствай” или се свържете с нас на тел. + 359 2 983 61 88.

 

Фондация „Подкрепа за образование” е юридическо лице с нестопанска цел, учредена съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на Фондацията е насочена към младежи с високи академични постижения, които са в неравностойно положение, и цели:

- материално подпомагане и консултантско съдействие на тези младежи за завършване на висше образование;

- подкрепа и консултиране на младежите за записване на специалност във висше учебно заведение, в съответствие с интересите и уменията им с оглед на бъдещата им професионална реализация;

- съдействие за професионалната им реализация по време и след завършване на висшето им образование;

- сътрудничество с отговорните държавни и общински институции за осигуряване на възможности за подпомагане на младежите по време и след завършване на висшето им образование.

 

За контакти:

Юлия Христова – Пешева

ПР специалист

Фондация „Подкрепа за образование”

Тел. 0895 459 406

Имейл: office@sefbg.com