Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Конкурс за стипендии "Буров" за академичната 2020/21 г.

   

09.10.2020

 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър 4.50.

До 31 октомври 2020 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта, която е на сайта на фондацията – www.atanasburov.org, Конкурси

2. Уверение за записан зимен семестър на академичната 2020/2021 с посочен общ успех от следването или академична справка.

3. Мотивационно писмо, адресирано до Председателя на УС на фондация „Атанас Буров“ (до една стандартна машинописна страница).

 

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Атанас Буров”.

Документи изпратени по електронна поща няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 31 октомври 2020 г.

Предвид ограниченията, наложени от извънредната епидемиологична обстановка в страната, тази година класирането на кандидатите ще бъде извършено само по документи.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2020 г.

За допълнителна информация на тел: 02-8116433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg

 

Конкурс за стипендия "Дамян Балабанов" за академичната 2020/ 2021 г.

 

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).

 

До 13 ноември 2020 г. кандидатите представят:

1. Информационна карта , която е на сайта www.atanasburov.org, Конкурси

2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2020/ 2021г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

3. Есе на тема "Програмата за изкупуване на дългове на ЕЦБ (PEPP).Достатъчна ли е да подкрепи банковия и нефинансовия сектор на Еврозоната, и какви други мерки следва да се предприемат за успешно излизане от Ковид-кризата" в размер до 5 страници (1800 знака на страница).

 

Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.
Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 - 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 13 ноември 2020 г.

 

Критериите за оценка на есето:
- идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
- самостоятелност на изложението- 20 точки;
- убедителност на изложението – 20 точки;
- оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
- виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

 

В периода 1 -10 декември 2020 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.
Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2020
За информация на телефон 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@postbank.bg