Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в бр. 22 от 16.03.2021 г

   

Единствен кандидат доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м.н.

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 7.1 Медицина (Ортопедия и травматология), обявен в ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.