Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Управление на комуникационни ситуации), обявен в Държавен вестник, бр. 93 от 26 ноември 2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Светлана Иванова Станкова

Материали:

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Светлана Станкова

Рецензии:

  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д-р Чавдар Христов BG / EN
  • проф. д-р Николай Михайлов BG / EN
  • проф. д-р Росен Стоянов BG / EN
  • проф. д-р Велин Станев BG / EN

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. конкурсът се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.