Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Международна журналистика), обявен в Държавен вестник, бр. 99 от 20.11.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Ралица Цветанова Ковачева

Материали:

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Ралица Ковачева

Рецензии:

  • проф. д-р Мария Нейкова BG / EN
  • проф. дпн Антоний Тодоров BG / EN

Становища:

  • проф. д.н. Нели Огнянова BG / EN
  • проф. дсн Петранка Филева BG / EN
  • доц. д-р Мария Попова BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN
  • доц. д-р Иво Инджов BG / EN