Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 25 юни 2020 г. от земния свят си тръгна внезапно доц. д-р Михаела Йорданова, пре­подавател по латински език и фармацевтична терминология във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1984 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ със златен медал, а през 1989 и 1990 г. се дипломира последователно в катедра „Класическа филология“ и в катедра „История и теория на културата" на Софийския университет. Печели стипендия за специализация „Старогръцка култура" при професор Ойген Дьонт към Катедрата по класическа филология на Виенския университет. През 2004 г. към катедра „Археология“ на Софийския университет защитава дисертация на тема „Гръцки орфически свиде­телства“, публикувана същата година.

От 1997 г. е преподавател по класически езици и старогръцка култура в Нов български университет и участва активно в изграждането на тогава новите учебни програми в об­ластта на класическата древност.

Няколко години е хоноруван преподавател по старогръцки език в катедрите „Археоло­гия“ и „Стара история, тракология и средновековна история“ при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от 2012 г. е преподавател във Факултета по химия и фармация на Университета, където през 2016 г. е избрана за доцент.

Доц. Йорданова е автор на учебни материали и ръководства, разработващи приносно ос­новни положения на латинския като метаезик на фармацията и фармацевтичната терми­нология с оглед на българската езикова норма. Значителна част от нейните изследвания са в областта на историческата антропология с акцент върху древногръцки и тракийски културни феномени, свързани с лечителство, лечители, здраве, изцеление, магическа медицина и мистериални посвещения.

Навсякъде работи сърцато и всеотдайно със своите студенти, и се радва искрено на тех­ните успехи. Именно студентите бяха до последно в мислите и делата на доц. Михаела Йорданова.

Българската хуманитаристика понесе тежка загуба и се раздели с една ду­ховно богата личност със сериозен принос в развитието на науката за класическата древ­ност, в популяризирането на нейните феномени и в трансмисията на класическите езици в нашата съвременност.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“