Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 278/28.11.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

за нуждите на Факултета славянски филологии, катедра “Теория на литературата”:

 • 2.1. филология /теория на литературата/ - един;

за нуждите на Физически факултет, катедра “Физика на кондензираната материя”:

 • 4.1. физически науки /обща физика – механика, молекулна физика, електричество и магнетизъм, оптика/ - един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра “Компютърна информатика”:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - двама;

за нуждите на Исторически факултет, катедра “Архивистика и помощни исторически дисциплини”:

 • 1.3. педагогика на обучението /методика на обучението по история/ - един;

за нуждите на Факултета по класически и нови филологии, катедра “Романистика”:

 • 2.1. филология /съвременен френски език – практически курс/ - един,

всички със срок 2 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие,
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физическото му здраве,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,

тел. 02/987-36-34.