Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар",бр. 259/06.11.2012 г., с. 18

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

за нуждите на Факултета по класически и нови филологии, катедра “Тюркология и алтаистика”:

  • 2.1. филология /практически турски език/ - един;

за нуждите на Геолого-географски факултет, катедра “Климатология, хидрология и геоморфология”:

  • 4.4. науки за земята /климатология/ - един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра “Информационни технологии”:

  • 4.6. информатика и компютърни науки /електронно обучение/ - един,

всички със срок 2 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

  • заявление /по образец/,
  • автобиография,
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие,
  • медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физическото му здраве,
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.