Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 273/21.11.2018 г

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

асистенти по професионално направление:

 

за нуждите на Стопански факултет,

катедра „Икономика и управление по отрасли“:

  • 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление на публичния сектор) – един;

катедра „Стопанско управление“:

  • по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по 3.7. Администрация и управление – един и с изискване към кандидатите по конкурса: да преподават на професионално ниво и на английски език,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.