Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "Сега", бр. 149/28.06.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика“:

 • 3.8. Икономика – един;

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Финанси и счетоводство“;

 • 3.8. Икономика (Корпоративни финанси на английски език) – един;

 

за нуждите на Геолого–географски факултет, катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“:

 • 4.4. Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание) – един;

за нуждите на Геолого–географски факултет, катедра „Регионално развитие“:

 • 3.7. Администрация и управление – един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география) – един;

за нуждите на Геолого–географски факултет, катедра „Регионална и политическа география“:

 • 4.4. Науки за земята (География на страните – регионална и политическа география) – един;

 

за нуждите на Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“:

 • 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието) – един;
 • 1.2. Педагогика (Превантивна педагогика) – един;
 • 1.2. Педагогика (Андрагогия) – един;

 

за нуждите на Философски факултет, катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“:

 • 3.2. Психология (Клинична психология) – един;

за нуждите на Философски факултет, катедра „Логика, етика и естетика“:

 • 2.3. Философия (Логика) – един;

за нуждите на Философски факултет, катедра „Социология“:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Методология на емпиричното социологическо изследване) – един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на организациите и труда) – един;

 

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Начална училищна педагогика“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на физическото възпитание) – един;

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Визуални изкуства“:

 • 8.2. Изобразително изкуство (Концептуални форми, Графичен дизайн и визуална комуникация, Софтуер за видеомонтаж) – един;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Художествени конструкции, Скулптура и художествени конструкции) – един;
 • 8.2. Изобразително изкуство (Графика и технологии) – един;

за нуждите на Факултет по науки за образованието и изкуствата, катедра „Специална педагогика и логопедия“:

 • 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Физика, биофизика и рентгенология“:

 • 7.1. Медицина (Образна диагностика) – един, на половин щат;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Гражданско правни науки“:

 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Търговско право)) – един;
 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (Вещно право)) – един;

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Международно право и международни отношения“:

 • 3.6. Право (Право на Европейския съюз) – един;
 • 3.3. Политически науки (Международни отношения) – един;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Германистика и скандинавистика“:

 • 2.1. Филология (Приложна лингвистика – шведски език) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Романистика“:

 • 2.1. Филология (Литература на Ренесансова Италия) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Китаистика“:

 • 2.1. Филология (Китайски език) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Класически изток“:

 • 2.1. Филология (Теоретичен и практически персийски език) – двама;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Кореистика“:

 • 2.1. Филология (Практически корейски език) – един;

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език) – един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по испански език) – един;

 

за нуждите на Исторически факултет, катедра „История на България“

 • 2.2. История и археология (Историография) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Комплексен анализ и топология“:

 • 4.5. Математика (Топология) – един;

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“:

 • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един;

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Информационни технологии“:

 • 4.6. Информатика и компютърна науки (ИКТ – сериозни игри) – един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Аналитична химия“:

 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един;

 

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Историческо и систематическо богословие“:

 • 2.4.Религия и теология (Историческо богословие) – един;

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Историческо и систематическо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология (Систематическо богословие) – един;

 

за нуждите на Департамент по спорт, катедра „Индивидуални спортове и рекреация“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт - Кинезитерапия) – един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.