Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 91/14.11.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 4.2. Химически науки /Органична химия – Физична органична химия/ - един;
  • 1.3. Педагогика на обучението по …/Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище/ - един;

 

доценти по професионално направление:

  • 2.3. Философия /Реторика/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление по:

  • 4.5. Математика /Математически анализ/ - един;
  • 4.2. Химически науки /Теоретична химия/ - един;
  • 1.2. Педагогика /Предучилищна педагогика – педагогика на взаимодействието „дете-среда“/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /Генетика – геномика и синтетична биология/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /Генетика – молекулярна генетика и генно инженерство/ - един;
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология – Статистически методи в социологията и Основи на SPSS/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.