Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 88 от 08.11.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 2.2. история и археология /архивистика и документалистика/ - един;
  • 2.3. философия /логика и континентална философия с преподаване на английски език/ - един;
  • 2.1. филология /история на антична и западноевропейска литература, история на идеите/ - един;
  • 7.1. медицина и 7.4. обществено здраве – един;
  • 3.6. право /финансово и данъчно право/ - един;
  • 4.4. науки за земята /геология и проучване на полезните изкопаеми – нефтена геология/ - един;

доценти по:

  • 2.1. филология /семантика на английския език/ - един;
  • 1.2. педагогика /педагогически технологии по включващо образование на деца със специални образователни потребности/ - един;

главни асистенти по:

  • 3.1. социология, антропология и науки за културата /византийска култура Х-ХV в./ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 88 от 08.11.2011 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34.