Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 74 / 21.08.2020 г.

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за

 

професор по професионално направление:

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един, за нуждите на ФМИ;
  • 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ;

 

доценти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Теория и история на литературата – Теория на литературата) – един, за нуждите на ФСлФ;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Вградени и автономни системи) – един, за нуждите на ФМИ;
  • 1.2. Педагогика (Логопедия) - един, за нуждите на ФНОИ;
  • 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност) - един, за нуждите на ФНОИ;
  • 2.1. Филология (Български език - социолингвистика) – един, за нуждите на ДЕО

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.