Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 65/16.08.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Старогръцка литература) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медии и социални конфликти) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медийна музика) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Политическа етнология) – един, за нуждите на ИФ;
 • 2.1. Филология (Български език - Социолингвистика) – един, за нуждите на ДЕО;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – история на българската журналистика) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и алгоритми) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 4.5. Математика (Диференциални уравнения) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) – един, за нуждите на ФФ;
 • 3.8. Икономика (Икономика и управление по отрасли – иновации и управление на знанието) – един, за нуждите на СтФ;
 • 4.1. Физически науки (Гравитация, Теория на относителността) – един, за нуждите на ФЗФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 2.1. Филология (Английски език – фонетика и фонология) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Теория и практика на превода – Старогръцки език) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 2.1. Филология (Практически хинди) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 2.2. История и археология (История на Япония) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Японско общество и култура) – един, за нуждите на ФКНФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на публичните комуникации, убеждаване и влияние) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - телевизия) – един, за нуждите на ФЖМК;
 • 4.5. Математика (Математически анализ) – един, за нуждите на ФМИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един, за нуждите на ДИУУ;
 • 1.2. Педагогика (Начално образование) – един, за нуждите на ДИУУ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.