Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 62/01.08.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 2.1. Филология /Османски език и литература/ - един;
  • 3.2. Психология /Консултативна психология/ - един;

 

доценти по професионално направление:

  • 2.1. Филология /Съвременен унгарски език – социолингвистика, теория и практика на превода/ - един;
  • 3.6. Право /Конституционно право/ - един;
  • 2.1. Филология /Български език – лексикология и лексикография/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 4.2. Химически науки /Фармакология/ - един;
  • 2.1. Филология /Китайска култура и писменост/ - един;
  • 2.1. Филология /Стилистика и Британска литература XIX и XX век – английски език/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /Зоология на гръбначните животни/ – един;
  • 4.1. Физически науки /Астрономия и астрофизика/ - един;

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.