Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 59/26.07.2019 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професор по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ;
  • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на БФ;

 

доцент по професионално направление:

  • 7.1. Медицина (Очни болести) – един за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.1. Филология (Английска литература: Просвещение и Романтизъм – английски език) – един за нуждите на ФКНФ;
  • 2.1. Филология (Френски език – терминология на институциите на Европейския съюз, общо и сравнително езикознание) – един за нуждите на ФФ;
  • 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един за нуждите на ЮФ;
  • 4.4. Науки за земята (Климатология) – един за нуждите на ГГФ;
  • 3.8. Икономика (Микро и Макроикономика – на английски език) – един за нуждите на СФ;
  • 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един, на половин щат за нуждите на Медицински факултет.

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.