Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 24/16.03.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 2.2. История и археология /Архивистика и документалистика – институции и документално наследство/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /Литология/ - един;
 • 7.3. Фармация /Фармакогнозия и фитохимия/ - един, поправка в ДВ, бр. 27/27.03.2018 г.;
 • 4.5. Математика /Приложна механика и Роботика/ - един;
 • 2.1. Филология /Нова и съвременна арабска литература/ - един;
 • 2.1. Филология /Персийска класическа литература/ - един;
 • 2.1. Филология /Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм/ - един;
 • 3.7. Администрация и управление /Управление на МСП и фамилен бизнес и предприемачество/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по …/Методика на обучението по чужд език – български/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /Кинезитерапия/ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 7.1. Медицина /Патоанатомия и цитопатология/ - един;
 • 2.1. Филология /Българска литература – Възрожденска литература/ - един;
 • 2.2. История и археология – (История на България - История на Българското възраждане) - един, поправка в ДВ, бр. 27/27.03.2018 г. ;
 • 2.4. Религия и теология /Омилетика/ - един;
 • 4.2. Химически науки /Теоретична химия/ - един;
 • 2.1. Филология /Езикознание – италиански език/ - един;
 • 2.1. Филология /Съвременен румънски език – езикознание/ - един;
 • 1.2. Педагогика /Специална педагогика/ - един;
 • 3.2. Психология /Педагогическа психология/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Биохимия/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгознание, библиотекознание, библиография – Организация и управление на библиотеките/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /Книгознание, библиотекознание, библиография – Потребители и ползване на библиотеките/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по гражданско образование/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по физическо възпитание и спорт/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.6. Право /Граждански процес/ - един;
 • 3.6. Право /Гражданско и семейно право/ - един;
 • 3.6. Право /Наказателнопроцесуално право/ - един;
 • 3.6. Право /Криминалистика/ - един;
 • 4.4. Науки за Земята /География на страните – регионална и политическа география/ - един;
 • 4.5. Математика /Приложна механика и Роботика/ - един;
 • 2.1. Филология /Корейски език и култура – Езици на народите на Азия, Африка и Америка/ - един;
 • 3.4. Социални дейности /Основи на социалната работа, методи на социалната работа/ - един;
 • 3.2. Психология /Психология на развитието в детска и юношеска възраст/ - един;
 • 3.2. Психология /Психологическо измерване/ - един;
 • 2.3. Философия /Реторика/ - един;

 

главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по професионално направление:

 • 3.3. Политически науки /Политология – политикономия/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.