Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 17/23.02.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление по:

  • 4.3. Биологически науки /Хистология и ембриология/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /Ботаника – анатомия и морфология на растенията/ - един;
  • 7.3. Фармация /Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията/ - един;
  • 3.6. Право /Трудово право и обществено осигуряване/ - един;
  • 4.4. Науки за Земята /Биогеография и география на почвите/ - един;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … /Физическо възпитание и спорт – футбол/ - един;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … /Методика на обучението по английски език/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.