Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 16/24.02.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

професори по:

 • 4.4. науки за земята /хидрология на сушата и водните ресурси/ - един;
 • 2.3. философия /нова философия – ХІХ век/ - един;
 • 3.8. икономика /финанси, парично обръщение, кредит и застраховки/ - един;
 • 4.3. биологически науки /микробиология – обща и фитобактериология/ - един;
 • 2.1. филология /френско езикознание/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /база от данни/ - един;

доценти по:

 • 2.3. философия /логика/ - един;
 • 4.3. биологически науки /обща и молекулярна микробиология/ - един;
 • 4.3. биологически науки /ботаника – систематика на висши растения/ - един;
 • 2.1. филология /синтаксис и прагматика на португалския език/ - един;
 • 4.5. математика /математическа логика/ - един;
 • 4.6. информатика и компютърни науки /програмиране/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.3. политически науки /сравнителна политология и политикономия/ - един;
 • 4.3. биологически науки /генетика/ - един;
 • 4.1. физически науки /електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя/ - един;
 • 4.1. физически науки /теоретична физика/ - един;

главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ:

 • 3.7. администрация и управление /правно обслужване на административната дейност/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 16/24.02.2012 г.

 

Справки и документи: в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34