Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 231/11.10.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

асистенти по:

 • 1.3. педагогика на обучението по спорт /кинезитерапия/ - един;
 • 3.6. право /гражданско и семейно право/ - един;
 • 2.1. филология /съвременен български език – чужденци/ - един;
 • 2.1. филология /общо езикознание/ - един;
 • 3.6. право /трудово право и обществено осигуряване/ - един, с изискване за общ успех от следването и държавните изпити не по-нисък от много добър 4,50;
 • 3.7. администрация и управление /публичен сектор/ - един

асистент по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по:

 • 4.3. биологически науки /генетика/ - един

всички със срок 2 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда и Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

 • молба /по образец/,
 • автобиография,
 • копие на диплома за висше образование и приложение,
 • медицинско свидетелство,
 • удостоверение за стаж по специалността,
 • списък на публикации.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.
Обявата е публикувана във в. "Новинар", бр. 231/11.10.2011 г.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.