Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за академична длъжност, ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.2. История и археология (Средновековна балканска история – Хранене и диететика във византийско-балканския свят X-XV век) – един;
  • 2.2. История и археология (История на България – Съвременна българска история) – един;
  • 4.5. Математика (Числени методи) – един;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Обработка на информационните ресурси) – един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.