Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Подбор на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини в нови магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0019 в СУ

   

Краен срок за подаване на документи: до 25.11.2021 г.

 

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

 

Ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.”, на основание заповед на ректора на СУ № РД-19-386 /18.11.2021 г. , изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., относно изискването за извършване на подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

на преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в нови магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.016-0019 в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по четири професионални направления, както следва:

 

Партньор 1 - Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

1. Магистърска програма „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“, в професионално направление 2.1. Филология, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Литературата в бъдеще време“

2. Задължителна дисциплина „Дигитална култура“

3. Избираема дисциплина – модул „Корпусна лингвистика (френски език)“

4. Избираема дисциплина - модул “Корпусна лингвистика“ (руски език)“

5. Избираема дисциплина – модул Английски език „Англоезична литература - съвременни ракурси“

6. Избираема дисциплина – модул Френски език „Френскоезична литература - съвременни ракурси“

7. Избираема дисциплина „Езикови технологии в дигиталната епоха“

 

2. Магистърска програма „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“, в професионално направление 2.1. Филология, 4 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Комуникацията в дигиталната епоха“

2. Избираема дисциплина – модул Английски език „Английски език- теоретични и приложни аспекти“

3. Избираема дисциплина – модул Немски език „Немски език - теоретични и приложни аспекти“

4. Избираема дисциплина – модул Френски език „Френски език - теоретични и приложни аспекти“

5. Избираема дисциплина – модул Руски език „Руски език - теоретични и приложни аспекти“

6. Избираема дисциплина - модул Руски език „Рускоезична литература“

7. Избираема дисциплина - модул Превод „Преводът – теоретични и приложни ракурси (немски език)“

8. Избираема дисциплина - модул Превод „Преводът – теоретични и приложни ракурси (френски език)“

 

3. Магистърска програма „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“, в професионално направление 2.2. История и археология, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Спорове и дискусии в новата българска история“

2. Задължителна дисциплина „България и Холокоста“

3. Задължителна дисциплина „Армия и власт в новата българска държава“

4. Задължителна дисциплина „Проблеми на съвременната българска история: дискусии, методология и модели на преподаването“

5. Избираема дисциплина „Българската държава и проблемите на малцинствата“

6. Избираема дисциплина „Българската национална култура през ХХ в.“

7. Избираема дисциплина „Власт, интелигенция, култура в периода на социализма в България“

8. Избираема дисциплина "Националният въпрос 1879 - 1945 г."

 

4. Магистърска програма „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“, в професионално направление 2.2. История и археология, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Thracia postantiqua - постантични извори за историята и географията на древна Тракия и техният анализ във времето на дигиталните технологии”

2. Задължителна дисциплина „Монетосечения и парични реформи в късноримската епоха“

3. Задължителна дисциплина „Граници, идентичности и култура на Балканите и в Източното Средиземноморие – XIII–XV в.“

4. Задължителна дисциплина „Кръстоносните походи и международните отношения в Черноморието и Източното Средиземноморие (XI-XIV в.)“

5. Избираема дисциплина „Франкократията на Балканите и в Егея“

6. Избираема дисциплина „Балканите и Източното средиземноморие през погледа на арабските средновековни автори“

7. Избираема дисциплина „Демографска структура и демографски процеси във Византийската империя (ІV – ІХ в.): проблеми и тенденции“

8. Избираема дисциплина „Храна и развлечения на Балканите и Източното Средиземноморие (X-XV в.)“

 

5. Магистърска програма „Дигитални комуникации и медии“, в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Философия и етика на комуникацията“

2. Задължителна дисциплина „Комуникации и световни медии“

3. Задължителна дисциплина „Комуникационен дизайн и дигитална среда“

4. Задължителна дисциплина “Писане и редактиране за дигитални медии“

5. Избираема дисциплина “Медиен език и стил“

6. Избираема дисциплина „Социология на комуникацията“

7. Избираема дисциплина „Комуникационни техники и умения“

8. Избираема дисциплина „Убеждаваща комуникация“

 

1.1. Кратко описание на длъжността:

Преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс и дигитални ресурси за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес през академичната 2022/2023 г.

  • Преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика;
  • Преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение;
  • Преподавателят трябва да разработи лекционния курс в мултимедиен формат;
  • Преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути;
  • Преподавателят трябва да разработи необходимите за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ пълния курс на преподаване.

 

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше;
  • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“;
  • Хабилитирано лице или минимум главен асистент на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“;
  • Професионален опит – минимум 3 (три) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и научна дейност;
  • Научни публикации, които са свързани с тематиката на дисциплината и/или магистърската програма и които са посочени в персоналния профил на кандидата в информационната система на СУ. С предимство са онези преподаватели, които имат монография, студии, дисертации или учебник, в същата или близки области до тематиката на дисциплината.

 

1.3. Заетост по проекта:

Трудов договор за период от 8 месеца, при заетост 25 часа/месец.

Кандидатите следва да имат предвид и допълнителна заетост за преподаване на новата учебна дисциплина при прием на студенти за академичната 2022/2023 година, която ще бъде регламентирана с отделен трудов договор.

 

2. Процедурата за подбор на преподаватели по отделни дисциплини ще се проведе на два етапа:

2.1. Проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи;

2.2. Проверка за изпълнение на минимални изисквания за заемане на длъжността.

В случай на наличие на повече кандидати за една дисциплина с равностойни квалификация и опит, окончателния подбор ще се прави от арбитражна комисия по избора, създадена на ниво проект.

 

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

3.1. Заявление до Ректора на СУ за участие в процедура по подбор на преподаватели ( по образец );

3.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта ;

3.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец ;

3.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец ;

3.5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

3.6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

3.7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или магистърската програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.

 

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Документите за участие се представят в срок от седем календарни дни от публикуване на обявата в сайта на СУ. Краен срок за подаване на документи – до 25.11. 2021 г.

Документите се подават в офиса на проекта – стая 40 Б, в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ или по електронна поща на адрес: etsenkova@admin.uni-sofia.bg до 16:00 часа на 25.11.2021 г.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедурата по подбор, както и образците на документите се обявяват на страницата на СУ