Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Научно-изследователска и изпитателна лаборатория в спорта на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за директор

   

Срок за подаване на документите: 16 май 2021 г.

 

Научно-изследователска и изпитателна лаборатория в спорта на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ търси да назначи:

 

ДИРЕКТОР

 

Отговорности на длъжността:

Организира, ръководи, координира, контролира и отговаря за дейността на Научно-изследователска и изпитателна лаборатория в спорта и за точното спазване на административните процедури. Отговаря за поддържането на акредитацията на лабораторията по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 като изпитвателна лаборатория. Носи пълната отговорност за своевременното и качествено изпълнение на услугите за клиентите и коректността на получаваните резултати от изпитване. Планира, организира и ръководи научно-изследователската дейност на лабораторията. Контролира оформянето на цялостната документация в досието на пробата.

 

Изисквания за длъжността:

1. Минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;

2. Професионален опит: 5 години;

3. Специализации и обучения в областта на химия, биохимия, ендокринология, токсикология в областта на инструменталните методи за анализ;

4. ОНС „доктор“ или (еквивалентна) степен по естествени науки или подходящ опит и/или обучение по химични или биохимични анализи, за предпочитане в антидопинговата област. При отсъствие на докторска степен, най - малко магистърска степен и тренинг /например на старша позиция в лаборатория за минимум 10 години/, включително документирана компетентност да развива аналитичната методология и да ръководи изследователски проекти.

5. Опит в акредитирана лаборатория;

6. Да притежава сертификат по ISO 17025 и/или ISO 15189 за одиторска дейност;

7. Да владее английски език;

8. Да притежава умения за работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/, Internet и PowerPoint;

9. Комуникативни и организационни умения;

10.Да познава международния стандарт за лабораториите на Световната антидопингова агенция.

 

Необходими документи:

Автобиография с актуална снимка, копие от диплома за завършено висше образование, документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. Подават се на ел. адрес: ibicheva@admin.uni-sofia.bg .

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.