Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на проект „Проекции на „Философия с деца“ в детските градини, началните и основните училища: иновации във философията, гражданското образование и училищния живот“, в проект на СУ - SUMMIT

   

Срок за подаване на документите: от 15.03.2024 г. до 21.03.2024 г.

 

Проект „Проекции на „Философия с деца“ в детските градини, началните и основните училища: иновации във философията, гражданското образование и училищния живот“, в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, дейност 3.4 Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост № BG-RRP-2.004-0008 по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира един технически сътрудник, който ще бъдат назначен на позиция „технически сътрудник“, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа на проекта:

1. Длъжност Технически сътрудник (1 бр.)
2. Функции Подпомагане на административните дейности на учените. Организацонна и техническа подкрепа за планираните дейности.
3. Необходимо образование ОНС „Магистър“
4. Необходима експертиза Опит на подобна позиция – 5 години

 

Избраните членове на екипа на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност Технически сътрудник
2. Функции Подпомагане на административните дейности на учените. Организацонна и техническа подкрепа за планираните дейности.
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 350
4. Брой месеци по проекта 7
5. Брой часове на ден 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 15.03.2024 г. до 21.03.2023 г. на имейл адрес zhelyazkova@phls.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 22.03.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.03.2024 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:
гл.ас. д-р Цена Желязкова Стоева, zhelyazkova@phls.uni-sofia.bg