Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Съвременни квантови и оптични технологии“ в проект на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 20.07.2023 г. до 26.07.2023 г.

 

Научна група „Съвременни квантови и оптични технологии“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 2 докторанти, 1 постдокторант и 1 технически сътрудник, които ще бъдат назначени на позиция докторант (R1), постдокторант (R2) и технически сътрудник, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Докторант (R1)
2. Функции в екипа за изпълнение Научни изследвания
3. Необходимо образование Магистър
4. Необходима експертиза Познания по квантова информатика

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Докторант (R1)
2. Функции в екипа за изпълнение Научни изследвания
3. Необходимо образование Магистър
4. Необходима експертиза Познания по атомна физика

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант (R2)
2. Функции в екипа за изпълнение Научни изследвания
3. Необходимо образование Доктор по физика
4. Необходима експертиза Познания по атомна физика

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Техническо обезпечаване на дейностите
3. Необходимо образование Бакалавър по физика
4. Необходима експертиза Познания по квантова физика

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Докторант (R1)
2. Функции по проекта Научни изследвания
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1,000 лева
4. Брой месеци по проекта 36
5. Брой часове на ден 4

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Докторант (R1)
2. Функции по проекта Научни изследвания
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2,000 лева
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 8

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант (R2)
2. Функции по проекта Научни изследвания
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 875 лева
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 2

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник
2. Функции по проекта Техническо обезпечаване на дейностите
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 лева
4. Брой месеци по проекта 12
5. Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 20.07.2023 г. до 26.07.2023 г. на имейл адрес vitanov@phys.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.07.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 28.07.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: проф. дфзн Николай В. Витанов, vitanov@phys.uni-sofia.bg