Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „NUDGE: Модели на поведение и публични политики за устойчиво развитие“ в проект на СУ-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 10.11.2023 г. до 15.11.2023 г.

 

Научна група „NUDGE: Модели на поведение и публични политики за устойчиво развитиев проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира изследовател, който ще бъде назначен на позиция Изследовател R2 Постдокторант да изпълнява следните функции и задължения в екипа на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Постдокторант
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научни изследвания в областта на поведенческата психология – психично здраве и промяна на поведението и начина на живот
3. Необходимо образование Докторска степен в професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето)
4. Необходима експертиза Публикувани поне 2 научни статии в областта на психология на здравето

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2 Постдокторант
Функции по проекта Изследовател R, работещ по работен пакет 1, цели 1.1, 1.2, 1.3
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1750 лева
Брой месеци по проекта 24 месеца
Брой часове на ден 4 часа

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Диплома за висше образование,
  • Диплома за научна степен,
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
  • Списък на публикуваните научни публикации по темата на конкурса с участието на кандидата.

 

Документи се приемат от 10.11.2023 г. до 15.11.2023 г. на имейл адрес: jbushnyashki@phls.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 20.11.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 17.11.2023 г.
  4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Йонко Бушняшки

бул. „Цар Освободител“ № 15, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

Тел: +359 888615248

е-mail: jbushnyashki@phls.uni-sofia.bg