Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Нови материали и фотоника“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 2.02.2024 г. до 11.02.2024 г.

 

Научна група „Нови материали и фотоникав проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира сътрудници, които ще бъдат назначени на длъжности технически сътрудник, млад учен или докторант (R1), признат изследовател (постдокторант) (R2) и старши сътрудник (R2), които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Сингулярна и фемтосекундна фотоника – експериментални изследвания (код 01)

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) - две позиции
Функции в екипа за изпълнение

Експериментални изследвания в областта на сингулярната и фемтосекундна фотоника

 

Необходимо образование Докторска степен и работа по специалността повече от пет години след защитата на докторската рабoта
Необходима експертиза

Предимство имат кандидатите с опит в:

1. генериране и характеризиране на къси и свръхкъси лазерни импулси.

2. познания в областта на сингулярната оптика.

3. обработка и анализ на данни от корелационни и спектрални измервания.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) - две позиции
Функции по проекта Експериментални изследвания в областта на сингулярната и фемтосекундна фотоника
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

2. Взаимодействие на лазерното лъчение с материали (код 02)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (ниво R2) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Експериментални изследвания в областта на лазерните технологии - взаимодействие на лазерното лъчение с вещества
Необходимо образование Докторска степен и работа по специалността повече от пет години след защитата на докторската рабoта
Необходима експертиза

Предимство имат кандидатите с опит в:

1. лазерни технологии с нано- и суб-наносекундни лазерни импулси.

2. познания в областта на лазерната физика и оптика.

3. обработка и анализ на големи масиви от данни.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (ниво R2) - една позиция
Функции по проекта Експериментални изследвания в областта на лазерните технологии - взаимодействие на лазерното лъчение с вещества
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

3. Сингулярна и фемтосекундна фотоника – числено моделиране (код 03)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Признат изследовател (постдокторант) (R2) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Числено моделиране в областта на сингулярната и фемтосекундна фотоника. Експерименти по сингулярна оптика.
Необходимо образование Докторска степен и работа по специалността до пет години след защитата на докторската рабoта
Необходима експертиза

Предимство имат кандидатите с опит в:

1. числено моделиране на базата на 2+1-размерното нелинейно уравнение на Шрьодингер.

2. автоматизация на експерименти.

3. обработка на изображения.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Признат изследовател (постдокторант) (R2) - една позиция
Функции по проекта Числено моделиране в областта на сингулярната и фемтосекундна фотоника. Експерименти по сингулярна оптика.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 3500 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

4. Изследване на наночастици и структури (код 04)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) - две позиции
Функции в екипа за изпълнение Научно-изследователска работа в областта на физика на кондензираната материя на наночастици и структури: електронно-лъчева и йонна микроскопия за получаване на наноструктури; изследване на морфологията им със сканираща електронна микроскопия; изследване на плазмонните им свойства; изследване на възможностите за топлинниа модификация.
Необходимо образование Магистър (4.1. Физически науки)
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Задължителни:

1. добро владеене на английски език

2. умения за работа със специализиран софтуер от типа на LabPlot, SigmaPlot, Origin, Mаthematika, Matlab, Octave и др.

Препоръчителни:

1. познания в областта на плазмониката, сканиращата електронна и йонна микроскопия, електронно-лъчева литография.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1)
Функции по проекта Научно-изследователска работа в областта на физика на кондензираната материя на наночастици и структури: електронно-лъчева и йонна микроскопия за получаване на наноструктури; изследване на морфологията им със сканираща електронна микроскопия; изследване на плазмонните им свойства; изследване на възможностите за топлинниа модификация.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

5. Моделиране и анализ на плазмени процеси за отлагане на графен (код 05)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Оптична и сондова диагностика на плазмата на микровълнови разряди използвана за отлагане на графен. Моделиране и анализ на плазмените процеси.
Необходимо образование Магистър
Необходима експертиза Опит в оптичната и сондова диагностика за определяне на газовата температура, електронна концентрация и температура, при ниско и атмосферно налягане в плазмата на микровълнови разряди. Опит в моделирането на плазмените процеси със специализиран софтуер.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1)
Функции по проекта Оптична и сондова диагностика на плазмата на микровълнови разряди използвана за отлагане на графен. Моделиране и анализ на плазмените процеси.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 6
Брой часове на ден 2

 

6. Отлагане и характеризиране на графенови структури (код 06)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Отлагане на графен и графенови наноструктури в плазмата на микровълнов разряд при ниско и атмосферно налягане. Анализ на данните от сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) и Раманова диагностика на получените графенови структури.
Необходимо образование Магистър
Необходима експертиза Опит в работата с микровълнови и вакуумни системи за плазмено усилено отлагане на графен чрез химично отлагане от газова фаза. Опит в интерпретирането на резултатите за графенови структури от СЕМ и Раманова спектроскопия.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1)
Функции по проекта Отлагане на графен и графенови наноструктури в плазмата на микровълнов разряд при ниско и атмосферно налягане. Анализ на данните от СЕМ и Раманова спектроскопия на получените графенови структури.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 4

 

7. Изследване на съвременни материали чрез атомно силова микроскопия (код 07)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2 ) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Изследване на съвременни материали за ИКТ и оптоелектрониката чрез атомно силова микроскопия, обработка и анализ на резултатите.
Необходимо образование доктор
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- опит с техники за изследване и характеризиране на материали, в частност атомно силова микроскопия (контактен режим, трептящ режим, измерване на проводимост, контактна потенциална разлика и др.);

- опит с обработка и анализ на данни с подходящ софтуер за съответните данни, като например: Excel, Origin, Gwyddeon, Matlab и др.

Препоръчителни:

- опит с Раманова спектроскопия, фотолуминесцентна спектроскопия, спектроскопия на пропускане и отражение, повърхностно фотонапрежение.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2 )
Функции по проекта Изследване на съвременни материали за ИКТ и оптоелектрониката чрез атомно силова микроскопия, обработка и анализ на резултатите.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

8. Характеризиране на магнитните свойства на наноматериали чрез вибрационен магнитометър (код 08)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2 ) - една позиция
Функции в екипа за изпълнение Характеризиране на магнитните свойства на наноматериали чрез вибрационен магнитометър (хистерезисни криви, ZFC и FC криви). Обработка и анализ на получените резултати.
Необходимо образование доктор
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- опит в характеризирането и изследването на магнитните свойства на наночастици-наноферити, тънки филми, наноструктури и нови материали;

- опит с работа с апаратура за магнитни измервания - вибрационен магнитометър и SQUID магнитометър.

Препоръчителни:

- опит с работа на атомно/магнито силов микроскоп

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2 ) - една позиция
Функции по проекта Характеризиране на магнитните свойства на наноматериали чрез Вибрационен магнитометър (хистерезисни криви, ZFC и FC криви). Обработка и анализ на получените резултати.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

9. Вибрационна магнитометиря и Раманова спектроскопия (код 09)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) – една позиция
Функции в екипа за изпълнение Измерване на термо-магнитни криви с вибрационен магнитометър и структурни изследвания чрез Раманова спектроскопия.
Необходимо образование доктор
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

Опит в изследването на магнитни наночастици и нови материали чрез вибрационен магнитометър и Раманова спектроскопия.

Препоръчителни:

Опит с обработка и анализ на данни с подходящ софтуер за съответните данни, като например: Excel, Origin и др.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (ниво R2) – една позиция
Функции по проекта Измерване на термо-магнитни криви с вибрационен магнитометър и структурни изследвания чрез Раманова спектроскопия.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

10. Физика на кондензираната материя (код 10)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) – една позиция
Функции в екипа за изпълнение Научно-изследователска работа в областта на физиката на кондензираната материя
Необходимо образование Висше (4.1. Физически науки), ОНС „доктор“ (4.1. Физически науки), хабилитиран преподавател (4.1. Физически науки)
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Задължителни:

- опит и експертиза в областта на физика на кондензираната материя Препоръчителни:

- опит с Раманова спектроскопия и пресмятания на динамиката на кристалната решетка на кристали.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2)
Функции по проекта Научно-изследователска работа в областта на физиката на кондензираната материя, Раманова спектроскопия и пресмятания на динамиката на кристалната решетка на кристали.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

11. Лазерна физика и изследване на оптичните свойства на материали с приложения във фотониката (код 11)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2) – една позици
Функции в екипа за изпълнение Провеждане на научноизследователска работа в областта на лазерната физика и оптичните свойства на материали с приложение във фотониката
Необходимо образование Образователна и научна степен „Доктор” в ПН 4.1 Физически науки
Необходима експертиза Опит в конструиране на оптични системи за контрол на параметрите на твърдотелни лазери и за лазерна обработка на материали

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Старши сътрудник (R2)
Функции по проекта Провеждане на научноизследователска работа в областта на лазерната физика и оптичните свойства на материали с приложение във фотониката
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 4500
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

12. Характеризиране на омокрянето и други материални свойства на меки контактни лещи (код 12)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник – една позиция
Функции в екипа за изпълнение Характеризиране на омокрянето и други материални свойства на меки контактни лещи in vitro и in vivo
Необходимо образование Бакалавър
Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- опит в областта на работа с контактни лещи в клинични и биофизични изследвания;

- документирана експертиза в изследванията на предна очна повърхност.

Препоръчителни:

- умения за работа и познаване на фундаментални техники за изследване на контактни лещи в in vitro условия, като например измерване на воден контактен ъгъл, микротрибометрия и други.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Технически сътрудник
Функции по проекта Характеризиране на омокрянето и други материални свойства на меки контактни лещи in vitro iи in vivo
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1400
Брой месеци по проекта 6
Брой часове на ден 4

 

13. Tеоретично моделиране и практическо конструиране на оптични квантови осцилатори (код 13)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) – една позиция
Функции в екипа за изпълнение

- теоретично моделиране и практическо конструиране на оптичен квантови осцилатори;

- характеризиране на параметрите на генерираното лъчение;

- създаване на 3D модели и производствени чертежи на модули от финна механика или оптични модули за нуждите на експеримента;

- поръчване и организирането на доставките на компоненти за експерименталната дейност.

Необходимо образование

Магистър

Наличие на успешно взети изпити към момента на кандидатстването по образователни дисциплини в областта на фотониката или лазерната физика

Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- опит или начални познания в конструирането и характеризирането на твърдотелни лазерни системи

- опит в теоретично моделиране на термичните ефекти в твърдотелни лазерни среди, чрез анализ на крайните елементи (FEA) или подобни.

- опит или познания в теоретично-численото моделиране на квантови системи и в теоретично описание на взаимодействието на лъчение с материални среди.

Препоръчителни:

- опит в работата с 3D CAD-CAM софтуер , който може да се адаптира за проектиране и конструиране на фина механика.

- опит или познания в характеризирането на оптични метаматериали .

- опит или познания в използването на софтуер за проектиране на оптични системи (например: ZEMAX, OSLO или други подобни).

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1)
Функции по проекта

- теоретично моделиране и практическо конструиране на оптичен квантови осцилатори;

- характеризиране на параметрите на генерираното лъчение;

- създаване на 3D модели и производствени чертежи на модули от финна механика или оптични модули за нуждите на експеримента;

- поръчване и организирането на доставките на компоненти за експерименталната дейност.

Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 6
Брой часове на ден 4

 

14. Теоретично и експериментално изследване на генерацията на фемтосекунедни импулси с пределни към настоящия момент стойности за итербиеви (Yb) активни среди (код 14)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) – една позиция
Функции в екипа за изпълнение

- провеждане на теоретично и експериментално изследване на генерацията на фемтосекунедни импулси с пределни към настоящия момент стойности за итербиеви (Yb) активни среди;

- поръчване и организиране на доставките на компоненти за осъществяване на експерименталната дейност.

Необходимо образование

Магистър

Наличие в дипломата на образователни дисциплини в областта на оптиката или лазерната физика

Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- опит или познания в теоретично моделиране на дисперсионни ефекти в материални среди и оптични системи с дискретни компоненти.

- опит или познания в областта в областта на използване и създаване на CPA (Chirped Pulse Amplification) фемтосекундни системи.

- опит или познания за характеризиране на времевите параметри на свръх-къси (ато-фемто-пико-секундни) импулси.

- опит в проектирането и характеризирането на резонатори за регенеративни усилватели на базата на итербиеви (Yb) активни среди.

Препоръчителни:

- опит или познания в теоретично моделиране на физични процеси при използване на език за програмиране от високо ниво или платформен софтуер за високопроизводителни пресмятания (например: Wolfram Mathematica, Mathlab или други подобни);

- основни познания в работата със средата за управление и автоматизация на експеримента LABVIEW;

- опит в обработката на експериментални данни, чрез софтуера за анализ на данни и графическо оформление Origin Lab или други подобни програми.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) – една позиция
Функции по проекта

- провеждане на теоретично и експериментално изследване на генерацията на фемтосекунедни импулси с пределни към настоящия момент стойности за итербиеви (Yb) активни среди;

- поръчване и организиране на доставките на компоненти за осъществяване на експерименталната дейност.

Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 6
Брой часове на ден 4

 

15. Изследване на транзиентни абсорбционни спектри на квантови системи (код 15)

 

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) – една позиция
Функции в екипа за изпълнение

- изследване на с транзиентни (в зависимост от времето) на абсорбционни спектри на квантови системи, като образците могат да бъдат в разтвори или прахова форма

- настройка на оптичните схеми, подходящи за това измерване

-обработка и анализ на получените данни

- подготовка на образците (включително и биологични образци) за експерименти

Необходимо образование

Магистър

Наличие на успешно взети изпити към момента на кандидатстване по образователни дисциплини в областта на биохимията, фотохимията, спектроскопията или друга подобна научно-образователна област

Необходима експертиза

Изисквания към потенциалните кандидати:

Необходими:

- владеене на език за програмиране от високо ниво или платформен софтуер с цел теоретично / числено моделиране на взаимодействието на светлина с разлини типове материали, включително материали от биологичен тип.

- опит или познания в областта на лазерни системи и използването им

Препоръчителни:

- опит с поддържането на клетъчни култури;

- опит с техники за откриване и идентификация на протеини (Western blot, SDS-PAGE и др.);

- опит или познания в областта на проектирането или настройката на лазерни или оптични системи;

- опит или познания в областта на спектроскопия с времева разделителна способност на квантови системи

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (без докторска степен и по-малко от 10 год. след получаване на магистърска степен) (R1) – една позиция
Функции по проекта

- изследване на с транзиентни (в зависимост от времето) на абсорбционни спектри на квантови системи, като образците могат да бъдат в разтвори или прахова форма

- настройка на оптичните схеми, подходящи за това измерване

-обработка и анализ на получените данни

- подготовка на образците (включително и биологични образци) за експерименти

Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 2000
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 02.02.2024 г. до 11.02.2024 г. на имейл адрес: sotir.chervenkov@phys.uni-sofia.bg (д-р Сотир Червенков, водещ учен на научна група 3.2.3 „Нови материали и фотоника“).

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 15.02.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 18.02.2024 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

д-р Сотир Червенков (sotir.chervenkov@phys.uni-sofia.bg)

проф. дфзн Александър Драйшу (ald@phys.uni-sofia.bg)

проф. дфзн Мирослав Абрашев (mvabr@phys.uni-sofia.bg)