Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „GROWTH“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 13.11.2023 г. до 17.11.2023 г.

 

Научна група 3.1.3. GROWTH“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 установен изследовател, който ще бъде назначен на позиция установен изследовател, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Установен изследовател Установен изследовател
2. Функции в екипа за изпълнение Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации
3. Необходимо образование Висше, магистър по медицина, да притежава ОНС „доктор“ Висше, магистър по клетъчна биология, генетика или молекулярна биология, да притежава ОНС „доктор“
4. Необходима експертиза Медицина, ревматология, като експертизата е подкрепена с необходимия брой публикации в съответната област, участия в конференции. Генетика, молекулярна биология, като експертизата е подкрепена с необходимия брой публикации в съответната област, участия в конференции.

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение 1 Установен изследовател 1 Установен изследовател
Функции по проекта Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации Участие в работна програма 1 – Биомаркери при имуномедиирани заболявания – провеждане на научни изследвания, анализиране на данни, подготовка на научни публикации
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1500 1500
Брой месеци по проекта 9 9
Брой часове на ден 2 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 13.11.2023 г. до 17.11.2023 г. на имейл адрес cvvelikova@uni-sofia.bg.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 30.11.2023 г. от 14 ч. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 04.12.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:
д-р Цветелина Великова,
e-mail: cvvelikova@uni-sofia.bg,
тел. 0883306049