Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „ГАММА“ в проект на СУ "Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 01.02.2024 г. до 10.02.2024 г.

 

Научна група 3.1.9„ГАММА“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира 1 брой технически сътрудник, 1 брой старши изследовател (R2) и 2 броя установени изследователи (R3), които ще бъдат назначени на позиции технически сътрудник, старши изследовател и установен изследовател, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение 1 технически сътрудник 1 старши изследовател (R2) 1 установен изследовател (R3) 1 установен изследовател (R3)
Функции в екипа за изпълнение подпомагаща работа по всички пакети на научната програма, подготвяне на материали и реализиране на симулации работа по работен пакет 5 от научната програма и разработване на нови статистически методи работа в областта на разклоняващи се процеси с имиграция, моделирана с процеси на Кокс; добиване на основни свойства работа в областта на урнови процеси и/или изследвания в областта на машинното обучение
Необходимо образование средно научно-образователна степен доктор в областта на вероятностите и/или статистиката научно-образователна степен доктор в областта на вероятностите и/или статистиката научно-образователна степен доктор в областта на математиката
Необходима експертиза взет уводен курс по вероятности и статистика опит в разработването на статистически методи в областта на тестването на множество хипотези опит и публикационна активност в областта на стохастичните процеси опит в областта на машинното обучение, функционалния анализ и стохастиката

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение 1 технически сътрудник 1 старши изследовател (R2) 1 установен изследовател (R3) 1 установен изследовател (R3)
Функции по проекта подпомагаща работа по всички пакети на научната програма, подготвяне на материали и реализиране на симулации работа по работен пакет 5 от научната програма и разработване на нови статистически методи работа в областта на разклоняващи се процеси с имиграция, моделирана с процеси на Кокс; добиване на основни свойства работа в областта на урнови процеси и/или изследвания в областта на машинното обучение
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 350 2250 1500 1500
Брой месеци по проекта 12 28 16 16
Брой часове на ден 2 4 2 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за придобита магистърска степен (само за R2),
 • Диплома за средно образование (само за технически сътрудник)
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (само за R2 и R3),
 • Справка за цитиранията на научните публикации (само за R2 и R3),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (само за R2 и R3),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (само за R2 и R3).

 

Документи се приемат от 01.02.2024 г. до 10.02.2024 г. на имейл адрес: msavov@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 13.02.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 14.02.2024 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Чл.-кор. проф. дн Младен Савов

Email: msavov@fmi.uni-sofia.bg