Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Функционални материали“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 19.01. 2024 г. до 25.01.2024 г.

 

Научна група „Функционални материали в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама изследователи, който ще бъдат назначени на позиция Млад учен, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Изследване на нови материали с приложение в чистите технологии
3. Необходимо образование Бакалавър по химия или материалознание
4. Необходима експертиза Познания и известен опит в Химическа лаборатория

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
Функции по проекта Изследовател, ангажиран с получаване и характеризиране на материали с приложение в чистите технологии
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 лв.
Брой месеци по проекта 30
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Водещ учен на научната група),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 19.01.2024 г. до 25.01.2024 г. на имейл адрес: tspassov@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 26.01.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 29.01.2024 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Проф. Тони Спасов

Водещ учен на научна група „Функционални материали“

в рамките на проект BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT