Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „Функционални материали“ в проект на СУ-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 09.10. 2023 г. до 18.10.2023 г.

 

Научна група „Функционални материали в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира изследователи, които ще бъдат назначени на позиция Млад учен, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Участие в провеждането на експериментални изследвания в областта на синтеза и физикохимичното характеризиране на материали с приложение в чистите технологии
3. Необходимо образование Висше, магистър по химия
4. Необходима експертиза Добри химични и физикохимични знания и умения в областта на материалознанието. Теоретични и практични познания по зол-гел химия и спектроскопия.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
Функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания и обработка на данни в областта на зол-гелни синтези и материали, синтез и характеризиране на оксидни гелове
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 лв
Брой месеци по проекта 32
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Водещ учен на научната група),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на
 • публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 09.10.2023 г. до 18.10.2023 г. на имейл адрес tspassov@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 19.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 20.10.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Проф. Тони Спасов

Водещ учен на научна група „Функционални материали“

в рамките на проект BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT