Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.1.8. „Растителни паразити“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“-„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 16.10.2023 г. до 20.10.2023 г.

 

Научна група 3.1.8. „Растителни паразити“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира персонал, който да бъде назначен на позиции: 1) Млад учен, 2) Млад учен и който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Млад учен работещ по РП 1 със задача изследване на молекулярни маркери- консенсусни генни региони в ДНК на растения от род Cuscuta Млад учен работещ по РП 2 със задача получаване на едномерни и двумерни протеинови профили на растителни протеини и последващи имунохистохимични анализи
3. Необходимо образование Висше, магистърска степен по биохимия или еквивалент Висше, магистърска степен по биохимия или еквивалент
4. Необходима експертиза Опит в изолиране на ДНК и молекулярно-таксономични PCR подходи Опит в изолиране и електрофоретично разделяне на белтъци, Western blot, изследване на ензимни активности in vitro
5. Брой позиции 1 1

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Млад учен
Функции по проекта Млад учен работещ по РП 1 Млад учен работещ по РП 2
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 1000
Брой месеци по проекта 32 32
Брой часове на ден 4 4
Брой позиции 1 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за научна степен;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация, по преценка на кандидатите,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата;
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

 

Документи се приемат от 16.10.2023 г. до 20.10.2023 г. на следните имейл адреси:

lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg

kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати - на 23.10.2023 г.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено в деня след изпита.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

доц. дбн Любен Загорчев, телефон 02/8167391

Камелия Сярова, 02/9308357