Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 3.1.5 „Computational Heterogeneous Catalysis“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)"

   

Срок за подаване на документите: от 09.02.2024 г. до 15.02.2024 г.

 

Научна група 3.1.5 „Computational Heterogeneous Catalysis в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира двама млади учени, които ще бъдат назначени на позиция Млад учен, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на квантово-химични и молекулно-динамични изчисления, обработка на данни
3. Необходимо образование Висше образование, Образователно-квалификационна степен „Магистър“
4. Необходима експертиза Работа с програми за квантово-химични или молекулно-динамични симулации (VASP, Gaussian или Gromacs). Владеене на Word, Excel, PowerPoint

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен Млад учен
2. Функции по проекта Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни Провеждане на квантово-химични изчисления, обработка на данни
3. Месечна сума с включени осигуровки за работодателя

 

2000 лв.

 

 

1000 лв.

 

4. Брой месеци по проекта 28 месеца 12 месеца
5. Брой часове на ден 8 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 09.02.2024 г. до 15.02.2024 г. на имейл адрес: haa@chem.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 16.02.2024 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 19.02.2024 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

проф. Християн Александров (e-mail: haa@chem.uni-sofia.bg)