Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група „3.1.15 „Европейски ценности и социални предизвикателства“ (EuVaSC)“ в проект на СУ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 27.11.2023 г. до 01.12.2023 г.

 

Научна група „3.1.15 „Европейски ценности и социални предизвикателства“ (EuVaSC)“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира изследователи, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта за следните длъжности:

За нуждите на Работен пакет 4, вкл. дейности 4.5 и 4.6:

един изследовател (R1), който да бъде назначен на позиция „млад учен или докторант“ и един изследовател (R2), който да бъде назначен на позиция „пост-докторант“,

За нуждите на Работен пакет 2: един изследовател (R2), който да бъде назначен на позиция „пост-докторант“, един изследовател (R2), който да бъде назначен на позиция „старши сътрудник“ и един изследовател (R3), който да бъде назначен на позиция „установен изследовател“, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (изследовател R1) – РП4 Пост-докторант (изследовател R2) – РП4 Пост-докторант (изследовател R2) – РП2

Функции в екипа за изпълнение

 

Участие в емпирични изследвания, свързани с европейски ценности, европейска идентичност, граждански компетентности на младите;

Обработване на емпирични данни;

Подготовка на публикации в резултат на проведените изследвания

Участие в емпирични изследвания, свързани с европейски ценности, европейска идентичност, граждански компетентности на младите;

Обработване на емпирични данни;

Подготовка на публикации в резултат на проведените изследвани

Участие в изследвания за устойчивостта на българската демокрация в условия на множество кризи. Подготовка на публикации в резултат на изследванията в индексирани издания.
Необходимо образование

Магистърска степен по международни отношения / европеистика.

 

Магистърска степен по международни отношения / европеистика.

Защитена докторска дисертация в областта на политическите науки (европейски изследвания)

Докторска степен

Необходима експертиза

 

Опит в извършване на качествени емпирични изследвания в областта на европейски ценности, европейско гражданство, европейска идентичност, външна политика на ЕС.

Предимство са публикации в тези тематични области.

Владеене на английски език на ниво С2.

Опит в извършване на качествени емпирични изследвания в областта на европейски ценности, европейско гражданство, европейска идентичност, външна политика на ЕС.

Предимство са публикации в тези тематични области.

Владеене на английски език на ниво С2.

Предимство е владеенето на друг език на високо ниво.

Експертиза в изследвания на популисткия и радикално десния дискурс и влиянието му върху основните партии.

Владеене на английски език на ниво С2.

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Старши сътрудник

(изследовател R2) – РП2

Установен изследовател (изследовател R3) – РП2
Функции в екипа за изпълнение Участие в изследване на ефектите от кризите върху партийната система в България и интернализацията на европейските ценности от различните партии. Подготовка на публикации в резултат на изследванията в индексирани издания. Участие в изследване на връзките между консерватизма и популизма в български и сравнителен контекст. Изследване върху влиянието на ценностите в съвременните идеологии. Подготовка на публикации в резултат на изследванията в индексирани издания.
Необходимо образование Докторска степен и хабилитация Докторска степен и хабилитация
Необходима експертиза

Експертиза в областта на политическите партии и партийните системи, популизма и популистките партии и движения, както и българския политически процес.

Владеене на английски език на ниво С2.

Експертиза в областта на политическите идеологии и историята на политическите идеи. Експертиза по български политически процес.

Владеене на английски език на ниво С2.

 

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Млад учен или докторант (изследовател R1) – РП4 Пост-докторант (изследовател R2) – РП4 Пост-докторант (изследовател R2) – РП2

Функции по проекта

 

Участие в емпирични изследвания, свързани с европейски ценности, европейска идентичност.

Обработване на емпирични данни.

Подготовка на публикации в резултат на проведените изследвания.

Участие в емпирични изследвания, свързани с европейски ценности, европейска идентичност, граждански компетентности на младите.

Обработване на емпирични данни.

Подготовка на публикации в резултат на проведените изследвания.

Участие в изследванията по проекта в областта на политическия дискурс и европейските ценности в него. Участие в конференции и кръгли маси, подкасти и други форми на популяризиране на резултатите.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 500 875 875
Брой месеци по проекта 8 месеца 8 месеца 8 месеца
Брой часове на ден 2 2 2
Брой позиции 1 1 1

 

Длъжност в екипа за изпълнение

Старши сътрудник

(изследовател R2) – РП2

Установен изследовател (изследовател R3) – РП2

 

Функции по проекта

 

Участие в изследванията по проекта в областта на партиите и партийните системи и ролята им за устойчивостта на демокрацията в България. Участие в конференции и кръгли маси, подкасти и други форми на популяризиране на резултатите. Участие в изследванията по проекта в областта на партийните идеологии и интернализацията на европейските ценности. Участие в конференции и кръгли маси, подкасти и други форми на популяризиране на резултатите.
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1125 1500
Брой месеци по проекта 8 месеца 8 месеца
Брой часове на ден 2 2
Брой позиции 1 1

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Диплома за научна степен,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 27.11.2023 г. до 01.12.2023 г. на имейл адрес:
euvasc@phls.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 04.12.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 07.12.2023 г.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: euvasc@phls.uni-sofia.bg .