Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 6 февруари 2024 г. до 20 февруари 2024 г.

 

Научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира един кандидат, които ще бъдат назначени на позиция технически сътрудник, и да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 6

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение технически сътрудник
2. Функции в екипа за изпълнение Подпомагане административните дейности на учените
3. Необходимо образование ОНС “магистър”
4. Необходима експертиза няма

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Позиция 6

 

Длъжност в екипа за изпълнение технически сътрудник
Функции по проекта Организаторски, административни
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 700 лв.
Брой месеци по проекта 28
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

● Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),

● Автобиография (CV европейски формат),

● Диплома за висше образование,

● Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

● Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо),

● Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),

● Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

● Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 6 февруари 2024 г. до 20 февруари 2024 г. на имейл адрес: guerova@phys.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 22-23 февруари 2024 г. събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатите ще имат възможност да се представят с кратък доклад (до 20 мин.)
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 29 февруари 2024 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.