Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект на СУ „Св. Климент Охридски“ - „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

   

Срок за подаване на документите: от 6 февруари 2024 г. до 20 февруари 2024 г.

 

Научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира пет кандидата, които ще бъдат назначени на позиция млад учен, и да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 1

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Мониторинг и моделиране на качеството на въздуха
3. Необходимо образование ОНС “магистър” в 4.1. Физически науки
4. Необходима експертиза Мониторинг и моделиране на качеството на въздуха

 

Позиция 2

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Хидроложко моделиране ОНС “доктор”
3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 4.4. Науки за Земята
4. Необходима експертиза Хидрология

 

Позиция 3

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Геохимични анализи
3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 4.2. Химически науки
4. Необходима експертиза Геохимия

 

Позиция 4

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Геоложки анализи
3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 4.4. Науки за Земята
4. Необходима експертиза Геология

 

Позиция 5

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове
3. Необходимо образование ОНС “доктор” в 4.4. Науки за Земята
4. Необходима експертиза Климатични опасности и рискове и Природни бедствия и рискове

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Позиция 1

 

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1000 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 4

 

Позиция 2

 

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 500 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

Позиция 3

 

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 500 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 2

 

Позиция 4

 

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 500 лв.
Брой месеци по проекта 24
Брой часове на ден 2

 

Позиция 5

 

Длъжност в екипа за изпълнение млад учен
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 500 лв.
Брой месеци по проекта 18
Брой часове на ден 2

 

Необходими документи за кандидатстване:

● Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),

● Автобиография (CV европейски формат),

● Диплома за висше образование,

● Диплома за научна степен,

● Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

● Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,

● Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),

● Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

● Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 6 февруари 2024 г. до 20 февруари 2024 г. на имейл адрес:guerova@phys.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 22-23 февруари 2024 г. събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатите ще имат възможност да се представят с кратък доклад (до 20 мин.)
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 29 февруари 2024 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.