Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект на СУ-Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)

   

Срок за подаване на документите: от 5 юли 2023 г. до 20 юли 2023 г.

 

Научна група 13 „Климат, време и природни бедствия“ в проект „Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“ № BG-RRP-2.004-0008 SUMMIT по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, набира един кандидат, който ще бъдат назначени на позиция постдокторант, и да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 1

1. Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант
2. Функции в екипа за изпълнение Научно изследователска работа по задача 13.1.1 “Свръх краткосрочна прогноза за опасни метеорологични явления”
3. Необходимо образование ОНС “доктор” 4.1 Физически науки получена след 2018 г.
4. Необходима експертиза Диагноза и прогноза на опасни метеорологични явления

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

Длъжност в екипа за изпълнение Постдокторант
Функции по проекта Изследователски
Месечна сума с включени осигуровки за работодателя 1750 лв.
Брой месеци по проекта 12
Брой часове на ден 4

 

Необходими документи за кандидатстване:

● Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта),

● Автобиография (CV европейски формат),

● Диплома за висше образование,

● Диплома за научна степен,

● Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,

● Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата,

● Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо),

● Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо),

● Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 5 юли 2023 г. до 20 юли 2023 г. на имейл адрес guerova@phys.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 25-26 юли 2023 г. събеседване с допуснатите кандидати. Кандидатите ще имат възможност да се представят с кратък доклад (до 20 мин.)
  3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 31 юли 2023 г.
  4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.