Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 08 юли до 14 юли 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1 Асистент по проекта

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“

 

 

Придобит стаж и опит в областта не по-малко от 3 години, с опит в техническа помощ при организация на административни дейности, работа с MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook; работа с електронни системи, обслужващи научни или образователни организации, или оперативни програми; опит за работа с електронни бази данни. Опит с работа във ВУЗ и с високо специализирани електронни системи е предимство.

 

Избраният експерт от екипа за управление на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност асистент по проекта

 

функции по проекта

 

1) Осъществява първи контакт с клиенти и партньори на ЦК;

2) Подпомага координатора на проекта, научния и оперативен мениджъри;

3) Отговаря за поддържането на цялостен хартиен и електронен архив по изпълнение на проекта;

4) Подпомага оперативния мениджър при извършването на одити и проверки на място;

5) Осигурява достъп на членовете на екипа до документацията по проекта, с цел изпълнение на задълженията им;

6) Изготвя и актуализира електронен регистър на документацията по проекта и осъществява дигитализацията на дейностите;

7) Отчита своята дейност пред Оперативния мениджър.

брой месеци по проекта 28 мес.
допустим брой часове на ден на 4 часа/ден
допустим брой часове на месец Непълен работен ден – 4 часа/ден

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“);
  • Диплома за висше образование;
  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  • Трудова книжка (когато е приложимо);
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 08.07.2021 г. до 14.07.2021 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. на адрес:

гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, лаборатория 121.

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 19.07.2021 г. от 13:00 часа събеседване с допуснатите кандидати, което ще се проведе on line.
  3. Избраният експерт ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 21.07.2021 г.
  4. Избраният експерт ще бъде назначен в екипа за управление на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg; i.schneider@biofac.uni-sofia.bg

Телефони: 02 8167 / 289; 0889519064

 

д-р Н. Динова

ел. поща: norakdbg@yahoo.com

Телефон: 0898860428