Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

Срок за подаване на документите: от 14.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

 

 

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Разработване на нови продукти и технологии"
3. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления: 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии; 7.3. Фармация
4. Необходима експертиза Представени поне 2 научни съобщения на международни конференции в областта на дисперсните системи
5. Трудов стаж Поне 3 години трудов стаж като химик или изследовател

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R1
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Разработване на нови продукти и технологии"
брой месеци по проекта 20
допустим брой часове на ден до 8
допустим брой часове на месец до 100
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 12.50 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 10.52 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен проект 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Забележка: Документите ще се подават само електронно. При подаването на документите се предоставят сканирани оригинали на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка.

Документи се подават от 14.02.2021 г. до 19.02.2021 г. до Мариана Параскова, на имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 22.02.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.02.2021 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.