Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 28.03.2022 г. (понеделник) до 01.04.2022 г. (петък)

 

ОБЯВА

за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ набира експерт „Юрист “ като част от екипа за управление на проекта, за изпълнение на следните функции и задължения: поддържа дейностите, изготвя документацията, свързана с научноизследователската дейност, съгласува на договорите с физически и юридически лица; дава правни консултации и становища по дейностите на проекта; подпомага изпълнението на клаузите на административния договор на проекта и отчитането му, дава становища при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на договори, обосновава законосъобразността на извършените действия пред контролни, съдебни, одитиращи и ревизионни органи, подпомага ръководителя на проекта и водещия координатор при подготовката на междинните и заключителния отчети.

 

1. Длъжност в екипа за управление на проекта юрист
2. Брой месеци по проекта До 20 месеца
3. Допустим брой часове на ден / месец До 3 часа на ден / до 60 часа на месец
4. Необходимо образование Висше образование ОКС „Магистър“ в специалност „Право“
5. Трудов стаж Придобит стаж по и опит в областта – минимум 7 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проекта,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Документи се приемат от 28.03.2022 г. (понеделник) до 01.04.2022 г. (петък).

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 08.04.2022 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 220 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнителна информация:

project@nasledstvo.bg